Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyZmiana Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

Zmiana Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju

ZARZĄDZENIE NR 044.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )) oraz art. 18 ust.1 i ust. 2 oraz art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. )), Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zarządza, co następuje:
§ 1. W Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju stanowiącym załącznik Nr1 do Zarządzenia Nr 3/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 18 stycznia 2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju, wprowadza się następujące zmiany:
– Załącznik Nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień –ZP 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
– Załącznik Nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień –ZP 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Zarządzenie