Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznegoBudowa STACJI TELEONII KOMÓRKOWEJ NA DZIAŁCE NR 4764 wraz zewnętrzną linia zasilającą na działkach Nr 4816/1 oraz Nr 4829 w Lubatowej

Budowa STACJI TELEONII KOMÓRKOWEJ NA DZIAŁCE NR 4764 wraz zewnętrzną linia zasilającą na działkach Nr 4816/1 oraz Nr 4829 w Lubatowej

                                                          Iwonicz-Zdrój 2013.09.05
 
 W116733.2.2013
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 BURMISTRZA GMINY IWONICZ – ZDRÓJ
 
  

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80,poz. 717 z późn. zmianami/oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /jedn. tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 98,poz. 1071 , z późn. zmianami/

 
z a w i a d a m i a m,
 

 że na wniosek P 4 Sp. z o o Warszawa ul. Taśmowa 7, w imieniu której występuje Pełnomocnik Pani Marlena Pawliczek InCom ul. Marii Dąbrowskiej 4 Siemianowice Śląskie  z dniem 05 września 2013 roku  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na:

 

„Budowie  STACJI TELEONII KOMÓRKOWEJ NA DZIAŁCE NR 4764   wraz zewnętrzną linia zasilającą na działkach Nr 4816/1 oraz Nr 4829 w Lubatowej.

 

Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się   niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy , zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia do projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 w pokoju Nr 204.