Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXXIV/2013 z dnia 14 czerwca 2013r.

Protokół Nr XXXIV/2013 z dnia 14 czerwca 2013r.

Protokół   Nr XXXIV/2013

z obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 14 czerwca 2013r. w sali narad budynku „Amfiteatr” w Iwoniczu – Zdroju od godz. 12.10. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XXXIV sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał – listy obecności radnych oraz zaproszonych gości stanowią załączniki do protokołu. Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji: Panów Burmistrzów Pawła Pernala i Wiesława Polka, Panią Annę Malik-Borowską Sekretarza Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Radnych Rady Miejskiej oraz Powiatu Krośnieńskiego, pracowników Urzędu oraz dyrektorów zakładów budżetowych Gminy, mieszkańców Gminy.

Przedstawił proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie

2.   Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

3.   Przyjęcie protokołu Nr XXXII i XXXIII z sesji Rady Miejskiej.

4.   Podejmowanie uchwał w sprawie:

1)    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2012r.,

2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2012.

5.   Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

6.   Zamknięcie sesji.

Pan Burmistrz Gminy poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwał dotyczących regulacji gospodarki śmieciowej, tj. w sprawie : 1) zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 2) zmiany uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Wyjaśnił potrzebę dokonania uregulowań zaproponowanych powyższymi projektami uchwał. Pan Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie powyższych projektów jako punkty 5 i 6 porządku obrad i przenumerowanie obecnych punktów 5 i 6 odpowiednio na 7 i 8. Pan Stanisław Krukar zapytał o konieczność wprowadzenia ww. projektów na dzisiejszej sesji. Pan Burmistrz udzielił wyjaśnień. Następnie p. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał: jako pkt 5 w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – głosujących 15, za – 14, wstrzymujących – 1, oraz jako pkt 6 w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – głosujących 15, za – 14, wstrzymujących – 1. Porządek obrad po wprowadzeniu ww. zmian przyjęty został w głosowaniu : głosujących 15, za 15.

Ad. 2

Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

Pani Sekretarz złożyła informację z realizacji uchwał Rady Miejskiej oraz o wydanych zarządzeniach w okresie międzysesyjnym. Informacje te stanowią załączniki do protokołu. Pan Burmistrz przedstawił ważniejsze informacje nt wydarzeń, które odbyły się od ostatniej sesji, czyli od dnia 25 maja br. W dyskusji poruszono sprawę zatrudnienia pracowników gospodarczych jak również zakupu centrali do Urzędu Gminy i rejestrowania rozmów. Pan Stanisław Krukar złożył wniosek formalny, by rozmowy nie były nagrywane.

Ad. 3.

Przyjęcie protokołu Nr XXXII i XXXIII z sesji Rady Miejskiej.

Nie zgłoszono uwag do protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej, został on przyjęty w głosowaniu, głosujących 15, za 13, wstrzymało się 2. Również do protokołu z XXXIII sesji nie było uwag, przyjęty został w głosowaniu : głosujących 15, za 15.

Ad. 4.

Podejmowanie uchwał :

1)       w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2012r.

Rada Miejska rozpatrzyła i zapoznała się z :

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2012r.,uchwalonego uchwałą Nr XV/111/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu Gminy na 2012r,

b) sprawozdaniem finansowym gminy za 2012r.,
c) informacją i stanie mienia komunalnego Gminy,

d) przedstawionymi przez Skarbnika Gminy opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 16 maja 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie sprawozdania rocznego Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z wykonania budżetu gminy za 2012r. oraz z dnia 10 czerwca 2013r., Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z wykonania budżetu Gminy za 2012r.

e) opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej do Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju o udzielenie p. Pawłowi Pernalowi Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój absolutorium z tyt. wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2012 rok z dnia 4 czerwca 2013r., przedstawioną przez
p. Stanisława Zająca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju.

Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju zarządził 10 minutową przerwę. Po wznowieniu obrad p. Burmistrz przedstawił prezentację multimedialną dokonującą porównań dochodów i wydatków Gminy, otrzymanych subwencji, liczby mieszkańców oraz środków wydatkowanych na inwestycje w latach 2006 – 2012. Pani Sekretarz Anna Malik-Borowska przedstawiła pracę Rady Miejskiej, Komisji Rady oraz Burmistrza za rok 2012. Pan Wiesław Polek Zastępca Burmistrza Gminy omówił najważniejsze inwestycje i remonty prowadzone w roku 2012.

W dyskusji w sprawie wykonania budżetu gminy za 2012r p. Stanisław Krukar poruszył sprawę wykonania oświetlenia ul. Ogrodowej, p. Dorota Świstak zapytała o sposób zagospodarowania wolnego mieszkania w Iwoniczu-Zdroju, p. Kocaj prosił p. Burmistrza o zajęcie się sprawą przekazaną i wiadomą Burmistrzowi. Innych uwag nie zgłaszano Następnie p. Przewodniczący Rady odczytał i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2012 wraz ze sprawozdaniem z wykonaniem budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za 2012r. – głosujących 15, za 15.

2)    udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2012.

Po odczytaniu projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój z tytułu wykonania budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój za rok 2012 p. Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie. Uchwała została podjęta w wyniku głosowania: głosujących 15, za 8, przeciw – 0, wstrzymało się – 7. Pan Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

Ad. 5.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.

Pan Przewodniczący Rady odczytał powyższy projekt. Nie zgłaszano uwag i uchwała została podjęta w głosowaniu : głosujących 13, za 13.

Ad. 6.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Pan Przewodniczący Rady odczytał powyższy projekt. Pani Sekretarz podała brzmienie § 1 po wprowadzeniu proponowanej zmiany. W dyskusji dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi głos zabrali : p. Jan Zając, p. Kazimierz Kuziemka, p. Burmistrz, p. Przewodniczący Rady, p. Stanisław Drozd, p. Dyrektor ZGK Rafał Gużkowski, p. Sekretarz, p. Rafał Janiga, p. Krzysztof Józefowicz, p. Stanisław Krukar. Następnie p. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały, uchwała została podjęta w głosowaniu: głosujących 13, za 13.

Ad. 7.

5.                                                           Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

         Pan Przewodniczący Rady odczytał pismo p. Dyrektor Sanatorium Uzdrowiskowego „Piast” w Iwoniczu-Zdroju dotyczące wskazania przyczyny nieobecności przedstawiciela Rady Miejskiej podczas obrad Kongresu Uzdrowisk Polskich, stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. Pan Kazimierz Kuziemka poinformował o terminie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej.

         Pan Stanisław Krukar poprosił o dokonanie głosowania w sprawie złożonego wniosku dotyczącego nagrywania rozmów w Urzędzie Gminy.

         Ponadto głos zabrali Radni: p. Andrzej Kuliga, p. Rajmund Boczar, p. Stanisław Drozd, p. Krzysztof Józefowicz, p. Przewodniczący Rady. Poruszone zostały sprawy telefonów stacjonarnych w remizach OSP, bezpieczeństwa na drodze powiatowej w rejonie stadionu w Iwoniczu, wentylacji w Domu Ludowym w Iwoniczu, udrożnienia kratki ściekowej na ul. Piwarskiego, wymiany uszkodzonego lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Zdrojowej i Kenara w Iwoniczu-Zdroju, zamontowania barierek ochronnych w rejonie Placu Dietla oraz Alei Leśnej, wyłapania wody wpływającej do kanalizacji na ul. Denisa w Iwoniczu-Zdroju, odbioru azbestu, funkcjonowania biblioteki w Lubatówce oraz zakupu centrali telefonicznej. W powyższych sprawach odpowiedzi udzielili p. Burmistrz, p. Zastępca Burmistrza oraz p. Robert Niemczyk. Pan Krzysztof Józefowicz ustosunkował się do pisma p. Rafała Janigi oraz do jego wypowiedzi zamieszczonej na portalu internetowym.

Pan Przewodniczący Rady zapytał o przeniesienie środków budżetowych do szkół. Odpowiedzi udzieliła p. Maria Rajchel, p. Robert Niemczyk, p. Burmistrz oraz p. Skarbnik. Następnie p. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek p. Stanisława Krukara dot. nie nagrywania rozmów w Urzędzie Gminy. Za tym aby nie nagrywać rozmowy głosowało 3 radnych, przeciw nie nagrywaniu rozmów głosowało 6 radnych, wstrzymało się od głosowania 3 radnych.

 
Ad. 6 Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIV Sesji o godzinie 16.00.
 
 

Protokołowała                                                                 Przewodniczący Rady

 

Marta Kielar                                                                     Bogusław Dmytrak  

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable { mso-style-parent:””; font-size:10.0pt;”Times New Roman”,”serif”;}