biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXXV / 2013 z dnia 4 lipca 2013r.

Protokół Nr XXXV / 2013 z dnia 4 lipca 2013r.

Protokół Nr XXXV / 2013

Z obrad XXXV Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 4 lipca 2013r. w gabinecie Burmistrza Gminy w Iwoniczu-Zdroju od godz. 15.30. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XXXV sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej,
– Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza – pracowników Urzędu Gminy, Panią Annę Malik –Borowską – Sekretarz Gminy, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy. Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
1. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
2) zmiany w uchwale budżetowej na 2013r.
3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój,
1. Zamknięcie sesji.
Pan Radny Boczar Rajmund zgłosił wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad pkt Bieżące sprawy Gminy. Zmiana została wprowadzona w głosowaniu, głosujących 13, za 9, wstrz. się 4.
Porządek po wprowadzonych zmianach został przyjęty jednogłośnie 14 za.

Ad. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Pan Drozd Stanisław, Pan Krukar Stanisław, Kazimierz Szajna i Przewodniczący Rady. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Gminy. Uchwała została podjęta w głosowaniu głosujących 14, za 14.

2) zmiany w uchwale budżetowej na 2013r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały. Proponuje się zwiększenie planu wydatków budżetowych w Gimnazjum Publicznym w Lubatowej o kwotę 1 345,55 zł. Są to środki niewykorzystane w roku 2012 przy realizacji przedsięwzięcia „Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius”. Wykorzystanie tych środków będzie możliwe w roku 2013 po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju.
W dyskusji nad projektem uchwały glos zabrał Pan Krukar Stanisław. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Gminy. Uchwała została podjęta w głosowaniu głosujących 15, za 15.

3) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, – dokonano zmian w przedsięwzięciach:
„Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius” zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 345,55 zł. Zmiana podyktowana jest koniecznością wprowadzenia środków niewykorzystanych w roku 2012.
Pan Krzysztof Józefowicz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów odczytał pozytywną opinię do projektu uchwały.
W dyskusji nad projektem uchwały glos zabrał Pan Krukar Stanisław – pytał o projekt dot. rewitalizacji Parku Zdrojowego w Iwoniczu-Zdroju. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Burmistrz Gminy decyzje w sprawie realizacji tego projektu musimy podjąć do 14 lipca br. . Uchwała została podjęta w głosowaniu głosujących 15, za 15.

Ad. 3. Bieżące sprawy Gminy
Pan Radny Boczar Rajmund zgłosił ponownie sprawę rozwiązania wjazdu samochodów przez środek deptaka i handlu na deptaku.
Pan Radny Andrzej Kuliga zgłosił konieczność wykoszenia działek gminnych oraz prosił o interwencję w sprawie zwalczenia harakleum przez właścicieli nieruchomości położonych w Iwoniczu.
Pani Radna Dorota Świstak zgłosiła sprawę dot zakazu zamieszczania na drzewach obwieszczeń oraz egzekwowania zakazu wjazdu samochodami na deptak.
Pan Radny Drozd zgłosił sprawę realizacji funduszu sołeckiego w szkole, wywozu azbestu, oraz pytał czy Burmistrz przewiduje przyznanie nagród dla najlepszych pracowników.
Pan Radny Waldemar Niemczyk zgłosił konieczność ustawienia pojemników na odpady komunalne na osiedlu Zadwór. Przewodniczący Rady zgłosił uwagi dot. braku przygotowania firm do wywozu odpadów, brak wyposażenia firm w pojemniki.
Na temat wywozu śmieci w naszej Gminie mieszkańcy nie zgłaszają większych uwag w sprawie segregacji śmieci.
W powyższych sprawach odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz i Zastępca Burmistrza poinformowano, że zostaną podjęte działania w sprawie handlu, w sprawie parkowania w strefie „A” Uzdrowiska oraz zwalczania chwastów. Natomiast w sprawie realizacji funduszu sołeckiego w Lubatówce oraz przyznania nagród dla pracowników sprawy te są w toku rozpatrywania. Pan Burmistrz przekazał Radnym zaproszenie samorządu z Polanicy Zdroju na przyjazd do ich uzdrowiska i do współpracy.

Ad. 4 Zamknięcie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 16.15
Protokołowała DB.

Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak