Strona głównabiuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXXVI / 2013 z dnia 19 lipca 2013r.

Protokół Nr XXXVI / 2013 z dnia 19 lipca 2013r.

Protokół Nr XXXVI / 2013

Z obrad XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu 19 lipca 2013r. w gabinecie Burmistrza Gminy w Iwoniczu-Zdroju od godz. 15.00. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XXXVI sesji. Na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.
Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji:- Radnych Rady Miejskiej,
– Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza – Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy.
Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:
1. Otwarcie
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany w uchwale budżetowej na 2013r.
2) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój,
3) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Iwonicz-Zdrój z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
1. Zamknięcie sesji.
Pan Radny Krzysztof Józefowicz zgłosił wniosek w sprawie wprowadzenia do porządku obrad pkt Bieżące sprawy Gminy. Zmiana została wprowadzona w głosowaniu, głosujących 13, za 12, wstrzy. się 1.
Porządek po wprowadzonych zmianach został przyjęty w głosowaniu, głosujących 13, za 12, wstrzy. się 1.

Ad. 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany w uchwale budżetowej na 2013r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Burmistrz Gminy. Poinformował, że powodem zwołania dzisiejszej sesji jest propozycja przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój” (zagospodarowanie terenu o powierzchni 1.50 ha zwiększy się ilość miejsc spacerowych i wypoczynkowych w centrum uzdrowiska). Termin przekazania uchwał do Urzędu Marszałkowskiego upływa 22 lipca br. Pan Burmistrz podkreślił, że to przedsięwzięcie stanowi duże ryzyko finansowe, ale w najbliższych latach nie będzie możliwości, aby takie dofinansowanie otrzymać na realizację takiego projektu. Łączne nakłady tego przedsięwzięcia wynoszą 7 603 441,90 zł, a dofinansowanie 85%, realizacja projektu rozpisana jest na trzy lata i żeby zamknąć budżet na 2014r. proponujemy wyemitowanie obligacji. W najbliższych latach mamy do realizacji trzy projekty tj. dwa domy ludowe i rewitalizacja parku zdrojowego przy wartości kosztorysowej, która w 2014r. wynosi – 8 703 231,94 zł a w 2015r. – 2 196 134,96 zł. Pan Burmistrz podkreślił, że jest przekonany, że po przetargu, rzeczywiste wartości będą niższe.
Z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięć wprowadzono kwoty dochodów odpowiednio w roku 2014 – 4 118 887 zł, a w roku 2015 – 3 344 038 zł oraz limity wydatków na ww projekty wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na poszczególne lata od 2010 w którym poniesiono koszty kwalifikowane za wykonanie projektu oraz wydatki na lata 2013-2015 określone zostały w załączniku do WPF „ wydatki majątkowe”.
Ponadto proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 215 082 zł. W tym: kwota 122 740 zł to środki pochodzące z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności dla działki pod sanatorium „Sanvit”. Proponuje się następujące przeznaczenie tej kwoty po stronie wydatków; – 30 000 zł na kanalizację Iwonicz – koszt utrzymania przepompowni, -18 000 zł na kanalizację Lubatowa – koszt utrzymania przepompowni, -30 135 zł na wydatki majątkowe roku 2013 przedsięwzięcia „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój, -34 605 zł środki na pozostałą działalność w oświacie (m in.licencje na oprogramowanie Vulcan),
– 10 000 zł środki niezbędne na zabezpieczenie wywozu bezpańskich psów do schroniska.
Kwota 86 642 zł to środki pochodzące z czynszów w gospodarce nieruchomościami i w takiej samej wysokości proponuje się przeznaczyć po stronie wydatków na gospodarkę nieruchomościami. Wprowadza się również kwoty środków nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, które muszą być w całości zwrócone wojewodzie.
Proponuje się również zmianę przeznaczenia kwoty 15 000 zł. Zmniejszenie planu wydatków o tę kwotę w dziale 710 rozdz. 71004 Plany Przestrzennego Zagospodarowania a zwiększenie planu wydatków budżetowych o tę kwotę w dziale 700 rozdz. 70005 gospodarka nieruchomościami. Ponadto Pan Burmistrz poinformował o podjętych działaniach w sprawie remontu drogi Turkówka.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrał Pan Radny Stanisław Krukar, stwierdził, że środki pochodzące z przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności dla działki pod sanatorium „Sanvit”, powinny być wykorzystane w Iwoniczu-Zdroju oraz prosił o środki finansowe na zamontowanie dwóch lamp na ul. Ogrodowej.
Pan Burmistrz poinformował, o ofercie złożonej przez firmy w zakresie wymiany lamp na lampy energooszczędne i po przeanalizowaniu tego tematu będzie możliwość rozważenia montowania dodatkowych lamp. Pan Z-ca poinformował, że wg kosztorysu koszt uzupełnienia lamp przy ul. Ogrodowej wynosi ok. 17.000 zł, w tym dochodzi wstawienie słupa.
Pan Radny Boczar Rajmund z uwagi na brak możliwości przeanalizowania danych w otrzymanych materiach na dzisiejszą sesję, pytał, czy w związku z tymi trzema projektami zostaną jeszcze środki na inne zadania np. na remonty dróg, które nie są realizowane od kilku lat jak droga Denisa. Pan Radny Stanisław Krukar pytał o wysokość wolnych środków możliwych do wykorzystania jaka pozostała do wprowadzenia do budżetu.
Pan Skarbnik poinformował, że na dzień dzisiejszy wykorzystano 571 510,55 zł wolnych środków, a pozostaje kwota w wysokości 832 809,82 zł do rozdysponowania przez Radę Miejską. Pani Radna Dorota Świstak pytała co z projektem inwestycyjnym dot. Gimnazjum w Lubatowej.
Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi w sprawie termomodernizacji szkoły w Lubatowej oraz poinformował o remoncie dróg realizowanych w bieżącym roku ze środków powodziowych, natomiast remonty dróg w 2014 r będą planowane, ale nie wiadomo w jakim zakresie.
Następnie Pan Przewodniczący Rady jeszcze raz przeprosił Radę za zwołanie kolejnej sesji w trybie przyśpieszonym. Przedstawił podejmowane działania i rozliczenia finansowe Pana Skarbnika Gminy i Panów Burmistrzów nad ww projektami i wskaźnikami rzutującymi na budżet Gminy na kolejne lata. Podkreślił, że jest ryzyko, ale chciałby, aby te projekty były wykonane. Uważa, że obecnie jest szansa zdobycia środków na realizację tych poważnych projektów, bo w następnych latach takiej szansy nie będzie. Mimo wszystko ma obawy w zakresie zagrożenia dot. zabezpieczenia środków na realizację trzech projektów, na zadania bieżące Gminy, na funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy i Urzędu. W związku z tym pytał o termin i wysokość emitowanych obligacji, o możliwość odstąpienia od umowy przedsięwzięcia bez skutków finansowych dla Gminy.
Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi, na temat przedstawionych obaw Przewodniczącego Rady, poinformował, że w sytuacji kiedy nie będziemy mieli zabezpieczonych obligacji to nie będziemy podpisywać umowy i nie będziemy realizować projektów. Pan Z-ca poinformował, że w poniedziałek do Urzędu Marszałkowskiego dostarczamy uchwały zabezpieczające środki na rewitalizację i harmonogram prac w sprawie realizacji tego projektu, ale do momentu ogłoszenia przetargu nic się nie dzieje, możemy odstąpić od realizacji tego projektu jak się okaże, że nie otrzymamy obligacji. Natomiast problemy mogą wystąpić po ogłoszeniu przetargu. Podkreślił, że to zadanie stanowi duże ryzyko finansowe dla Gminy.
Pan Radny Stanisław Drozd prosił o rozpoczęcie wykonywania zadań w szkole w Lubatówce ze środków funduszu sołeckiego. Pan Radny Rajmund Boczar pytał, czy są zabezpieczone środki na dopłatę do wykupionych działek pod przepompownie w Iwoniczu i w Iwoniczu-Zdroju. Odpowiedzi udzielili Pan Burmistrz , Pan Z-ca Burmistrza i Pan Skarbnik Gminy. Poinformowano, że stan prawny działek pod przepompownie został uregulowany, pozostają jeszcze do wykupienia dwie działki. Natomiast w sprawie realizacji zadań remontowych w szkole Podstawowej w Lubatówce zostaną podjęte działania w celu ich wykonania w okresie wakacji.
Pan Radny Zając Stanisław zabrał głos odnośnie przedsięwzięcia rewitalizacji parku zdrojowego uważa, że Iwonicz-Zdrój takiej inwestycji potrzebuje, ale trzeba też być przygotowanym na ryzyko wystąpienia dodatkowych prac związanych z realizacją tego projektu i dodatkowymi wydatkami finansowymi. Uważa że Radni dokładnie zapoznali się z tym projektem, aby nie było później mowy o tym, że ta inwestycja się nie podoba i nie była potrzebna.
Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 14, za 12, wstrzy. się 2.

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Skarbnik Gminy. W związku z przyjęciem do realizacji przedsięwzięcia „Rewitalizacja zabytkowego centrum Miasta Iwonicz-Zdrój ”wprowadza się limity dla wydatków związanych z przedsięwzięciami odpowiednio w roku 2014 kwota 8 703 231,94 zł, a w roku 2015 kwota 2 196 134,96 zł. Podkreślił, że ten limit należy potraktować jako obowiązek zabezpieczenia tych środków w uchwale budżetowej na 2014r. do wydatkowania bez względu na konsekwencje i że jest to w tym momencie duże ryzyko jakie Rada podejmuje. Ponadto poinformował, że obligacje będą formą sfinansowania części wydatków oraz spłaty części kredytów, które wcześniej zostały zaciągnięte, aby z kolei można było dochody przeznaczyć na wydatki z tego tytułu. Natomiast z tytułu dotacji na realizację przedsięwzięć wprowadzono kwoty dochodów odpowiednio w roku 2014 – 4 118 887 zł, a w roku 2015 – 3 344 038 zł. Następnie Pan Skarbnik podkreślił, że kwota deficytu na działalności majątkowej z tyt. tych przedsięwzięć wynosi 4 584 344, 94 zł, są to kwoty z kosztorysów inwestorskich przed rozstrzygnięciem przetargu. Następnie poruszono temat polityki finansowej państwa, współczynników zadłużenia gmin do wysokości, których gminy mogą zaciągać zobowiązania. Pan Skarbnik poinformował, że przekroczenie limitu zadłużenia 55 % dochodów, powoduje zakaz zadłużania samorządów. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 14, za 12, wstrzy. się 2.
2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Iwonicz-Zdrój z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielili Pan Burmistrz Gminy i Pan Z-ca Burmistrza. Gmina Iwonicz-Zdrój zobowiązuje się dostarczać ze swojego obszaru do RIPOK w Krośnie wszystkie odpady komunalne zmieszane oraz odpady zielone odebrane od właścicieli nieruchomości na zasadach określonych w odrębnej umowie zawartej przez Gminę Iwonicz-Zdrój z MPGK Krosno. Obowiązkiem spoczywającym na Gminach ww zakresie jest zapewnienie utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta, głosujących 14, za 14.
Ad. 3 Sprawy bieżące Gminy.
Pan Burmistrz poinformował o wizycie Pana Burmistrza Miasta Tokaj i o propozycji zawarcia porozumienia w zakresie współpracy z tym miastem.
Pan Radny Kazimierz Szajna pytał o stan zaawansowania prac nad zmianą planu Iwonicz 7. Odpowiedzi udzielił Pan Z-ca Burmistrza.

Ad. 4 Zamkniecie sesji.
Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 16.30.
Protokołowała D.B. Przewodniczący Rady
Bogusław Dmytrak