biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Podjęcie współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z miastem Tokaj na Węgrzech

Podjęcie współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z miastem Tokaj na Węgrzech

UCHWAŁA NR XXXVII/252/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie podjęcia współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z miastem Tokaj na Węgrzech.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594)
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Podjąć partnerską współpracę z miastem Tokaj na Węgrzech.
2. Do podpisania umowy upoważnia się Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.