Strona głównabiuletynZamówienia i konkursy do 130.000 zł nettoPrzetarg pisemny ograniczony ograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego w budynku „Dom Zdrojowy”, położonym w Iwoniczu-Zdroju Pl. Dietla 2

Przetarg pisemny ograniczony ograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego w budynku „Dom Zdrojowy”, położonym w Iwoniczu-Zdroju Pl. Dietla 2

 Iwonicz-Zdrój 2013.10.08r.

WI08.7150.1.2013

BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

O G Ł A S Z A

przetarg pisemny ograniczony na wynajęcie lokalu użytkowego w budynku „Dom Zdrojowy”, położonym w Iwoniczu-Zdroju Pl. Dietla 2, stanowiącym własność Gminy Iwonicz-Zdrój, ujawnionym w KW nr KS1K/00099289/2.
Do wynajęcia przeznaczony został lokal użytkowy położony na parterze o powierzchni użytkowej 33,7 m2, wyposażony w instalację elektryczną, centralne ogrzewanie, instalację wodną i kanalizacyjną, składający się z pomieszczenia głównego i socjalnego oraz wspólnego sanitariatu i korytarza. Lokal przeznaczony został na prowadzenie usług turystycznych oraz informacji turystycznej i promocji Gminy Iwonicz-Zdrój. Wynajęcie lokalu może nastąpić na rzecz podmiotów posiadających wpis do rejestru działalności gospodarczej regulowanej organizatorów turystki i pośredników turystycznych.
Oferenci zainteresowani prowadzeniem usług mogą składać pisemne oferty do dnia 8.11. 2013 roku do godz. 1000 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju. Oferta przetargowa winna zawierać:
– nazwisko i imię lub nazwę podmiotu, adres zamieszkania i siedziby firmy, numer NIP,
– oświadczenie o przyjęciu warunków najmu, w tym projektu umowy o najem lokalu użytkowego,
– zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej regulowanej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych,
– szczegółowy opis proponowanej działalności turystycznej i informacyjnej,
– kopię dowodu uiszczenia wymaganego wadium w wysokości 120,00 zł, które należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju najpóźniej w dniu 4 listopada 2013 roku do godz. 1430.

Wymagania w zakresie prowadzenia informacji turystycznej i promocji Gminy obejmują w szczególności:
-informację turystyczną o funkcjonujących obiektach uzdrowiskowych, wczasowych, agroturystycznych i rekreacyjnych,
– informacje o trasach turystycznych i spacerowych, ścieżkach zdrowia oraz punktach widokowych,
– informacje o połączeniach komunikacyjnych,
– rozprowadzanie materiałów informacyjnych o gminie,
– inne usługi na rzecz gminy niewymagające nakładów finansowych od przyszłego najemcy.

Informacja turystyczna i promocja Gminy prowadzona będzie przez przyszłego najemcę bez wynagrodzenia, w ramach przyznanych zwolnień w uiszczaniu opłat, o których mowa w ust.2 dodatkowych informacji.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przetarg – usługi turystyczne”. Otwarcie ofert w obecności oferentów nastąpi w dniu 8 listopada 2013 roku o godz. 1100. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w terminie 3 dni od daty otwarcia ofert.
W przypadku równorzędnych ofert (np. taka sama wysokość czynszu najmu, podobna propozycja działalności) zastrzega się prawo przeprowadzenia dodatkowej licytacji ustnej dot. wysokości czynszu najmu. O terminie licytacji ustnej oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

Dodatkowe informacje dotyczące ofert oraz przedmiotu przetargu.

1. Oferent zobowiązany jest do określenia stawki czynszu najmu, nie niższej niż stawka wyjściowa wynosząca 35,00 zł brutto za 1m2 p.u. lokalu, łącznie 1.179,50 zł brutto miesięcznie.
2. Czynsz najmu zawiera opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej do celów grzewczych, dostawę wody, odbiór ścieków i odpadów stałych.
3. Pozostałe obciążenia z tytułu najmu – opłaty i podatki lokalne naliczane wg obowiązujących przepisów.
4. Okres najmu lokalu – do 31 października 2016 roku.
5. Wyposażenie lokalu w sprzęt biurowy i informatyczny – na koszt oferenta.
6. Oferta winna zawierać opis proponowanej działalności w zakresie usług turystycznych oraz informacji turystycznej i promocji Gminy.
7. Dopuszcza się możliwość prowadzenia działalności handlowej w ograniczonym zakresie – sprzedaż informatorów turystycznych, widokówek, map, przewodników, pamiątek itp.
8. Czynsz najmu płatny w okresach miesięcznych w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry.
9. Aktualizacja czynszu będzie dokonywana jeden raz w roku kalendarzowym o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły ogłaszanych przez Prezesa GUS.
10. Wysokość wadium – 120,00 zł.
11. Termin uiszczenia wadium – do godziny 1430 w dniu 4 listopada 2013r.

Informacje o przedmiocie najmu i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28, pok. nr 203 lub telefonicznie pod nr 0 13-43-50-212 wew. 121 w godzinach pracy Urzędu.

Wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz ogłaszającego przetarg w przypadku, gdy wybrany oferent uchyli się od zawarcia umowy najmu w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu. Projekt umowy o najem lokalu jest do odebrania w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, pok. nr 203.
Zastrzega się prawo:
1) odwołania przetargu,
2) odrzucenia ofert niekompletnych i nie spełniających oczekiwań ogłaszającego przetarg,
3) zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju.