Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Przyznanie nagrody specjalnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Przyznanie nagrody specjalnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

UCHWAŁA NR XXXVII/251/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie przyznania nagrody specjalnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013r. poz. 594 ) w związku z § 4 Regulaminu przyznawania nagrody specjalnej Rady Miejskiej w Iwoniczu- Zdroju, przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/310/2002 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia nagrody specjalnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, z późn. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :
§ 1. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie przyznania nagrody specjalnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, wg zasad i trybu jej przyznawania określonych w regulaminie, Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju przyznaje: dla Pana Janusza Michalaka nagrodę specjalną w wysokości 3000 zł brutto, za duży wkład pracy na rzecz Gminy w szczególności za całokształt działalności w dziedzinie kultury, turystyki oraz wydawnictw związanych z promocją Gminy i regionu.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.