biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wybór przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju

Wybór przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju

UCHWAŁA NR XXXVII/256/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2013 r., poz. 217)
Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać wyboru Pana Stanisława Zająca jako przedstawiciela do składu Rady Społecznej Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju na VI kadencję.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.