biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

Wyrażenie zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

UCHWAŁA NR XXXVII/253/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art.13 ust.1 i art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. )), Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju uchwala, co następuje:
Rada Miejska w Iwoniczu Zdroju
u c h w a l a , co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż działki Nr 1094/8 o pow. 339 m2 położonej w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój, dla której urządzona jest księga wieczysta Nr KS1K/00063986/7.
§ 2. Zakres sprzedaży określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.
§ 3. Sprzedaż, o której mowa w § 1 nastąpi w trybie i na zasadach określonych w art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz przepisów Kodeksu Cywilnego.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.