biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty

Wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty

UCHWAŁA NR XXXVII/254/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 68 ust. 1 pkt. 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 roku Nr 102,poz. 651, z późn. zmianami)
Rada Miejska w Iwoniczu Zdroju
u c h w a l a , co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu Nr 22 wraz z udziałem wynoszącym 1/45 część w prawie własności gruntu oznaczonego Nr działki 1170 o pow. 499 m2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Piwarskiego 20 w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój , dla którego prawo własności ujawnione jest w Księdze Wieczystej Nr KS1K/00031908/4.
§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 50 % od ustalonej przez Biegłego Rzeczoznawcę Majątkowego ceny lokalu Nr 22 wraz z ceną udziału w prawie własności gruntu
§ 3. Sprzedaż nieruchomości określonej w § 1 uchwały nastąpi w drodze bezprzetargowej a udzielenie bonifikaty nastąpi w trybie art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102,poz. 651, z późn. zmianami).
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.