Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zatwierdzenie do realizacji projektu pt. „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój”

Zatwierdzenie do realizacji projektu pt. „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój”

UCHWAŁA NR XXXVII/255/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz. 594) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 28 września 2007 r. nr K (2007) 4547 zmienioną decyzją z dnia 21 sierpnia 2009 r. nr K (2009) 6607 i decyzją z dnia 5 grudnia 2011 roku nr K (2011) 9058.
R a d a M i e j s k a w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się do realizacji w latach 2013-2015 projekt pt. „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy w Iwoniczu-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.