biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXVII/257/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :
§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2013 rok wprowadza
się następujące zmiany :
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z tabelą nr 1
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych zgodnie z tabelą nr 2
3. Zmiany planów finansowych w jednostkach budżetowych otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą nr 3
.
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załącznik