biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013

Zmiany w uchwale budżetowej na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 221, art. 235, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) art. 114 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217).
Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :
§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany :
1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z tabelą nr 1
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych zgodnie z tabelą nr 2
3. Zmiany planów finansowych w jednostkach budżetowych otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą nr 3
. § 2 Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 po zmianach określa tabela nr 4 załączona do niniejszej uchwały.
§ 3. Wprowadza się wolne środki w kwocie 821 666 zł.
Szczegółowy podział przedstawia tabela nr 5 załączona do niniejszej uchwały.
§ 4. Łączną kwotę rozchodów zwiększa się w roku 2013 o kwotę 100 000 zł i ustala w wysokości 3 097 688 zł.
§ 5. 1. Ustala się dotację celową dla Gminnej Przychodni Lekarskiej w Iwoniczu-Zdroju na zakup unitu stomatologicznego w kwocie 10 000 zł.
2. Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
.
§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy, a nadzór nad jej wykonaniem Komisji Rewizyjnej i Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych.

Załącznik