biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013–2020

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013–2020

UCHWAŁA NR XXXVII/259/2013
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU
z dnia 24 września 2013 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój na lata 2013–2020

Na podstawie art. 229, art. 230, art. 231, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r poz. 594)
Rada Miejska postanawia:
§ 1. W związku z podjętymi przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju uchwałami w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok oraz wydanymi zarządzeniami przez Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój wraz z prognozą długu na lata 2013-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki