Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

ZARZĄDZENIE NR 056.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 3 września 2013 r.

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej

pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594), art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz.907 ) w związku z §2 Zarządzenia Nr 4/2012 z dnia 18 stycznia 2012 r. Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
zarządzam się co następuje:
§ 1. Powołuje się Pana Marka Deręga do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej na jej członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Dostawa opału dla jednostek gminy Iwonicz-Zdrój na sezon grzewczy 2013/2014”.
§ 2. Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem tj. podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo Pana Marka Deręga w składzie Komisji Przetargowej wygasa.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.