Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Zespołu projektowego, w celu koordynacji i realizacji projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” realizowanego przez Gminę Iwonicz-Zdrój

Powołanie Zespołu projektowego, w celu koordynacji i realizacji projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” realizowanego przez Gminę Iwonicz-Zdrój

ZARZĄDZENIE NR 061.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu projektowego, w celu koordynacji i realizacji projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” realizowanego przez Gminę Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594.) oraz uchwały Nr XXXVII255/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
zarządza, co następuje:
§ 1. Powołuję zespół zarządzający, zwany w dalszej części „Zespołem” w celu koordynacji i realizacji projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” w składzie:
1. Pan Bartłomiej Kucza – Kierownik projektu,
2. Pani Genowefa Dopart – Specjalista ds. księgowych.
3. Pani Dorota Kilar – Specjalista ds. kadrowych,
§ 2. Zadania Zespołu:
1. Do zadań kierownika projektu należy:
a) Kierowanie pracami zespołu zarządzającego,
b) Planowanie i koordynacja działań,
c) Sprawozdawczość,
d) Kontakt z Instytucją Pośredniczącą,
e) Ewaluację projektu wraz z analizą jej wyników,
f) Zgodność wydatków z zaplanowanym budżetem,
g) Przygotowanie wniosków o płatność,
h) Nabór uczestników,
i) Gromadzenie dokumentacji,
j) Realizacja projektu zgodna z harmonogramem,
k) Monitoring projektu,
l) Dokonywanie zakupów,
m) Zakończenie projektu.
2. Do specjalisty do spraw księgowych należy:
a) Obsługa księgowa projektu,
b) Dokonywanie rozliczeń finansowych,
c) Opisywanie faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami,
d) Przygotowanie wniosków o płatność (część finansowa),
e) Sporządzanie sprawozdań finansowych,
3. Do zadań specjalisty ds. kadrowych:
a) Sporządzanie umów o pracę i cywilno-prawnych,
b) Prowadzenie dokumentacji kadrowej,
c) Rozliczanie czasu pracy personelu projektu.
§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.