biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie Regulaminu rekrutacji uczestników oraz udziału w projekcie „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój”

Wprowadzenie Regulaminu rekrutacji uczestników oraz udziału w projekcie „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój”

ZARZĄDZENIE NR 062.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczestników oraz udziału w projekcie „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 594) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XXXVII/255/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
z a r z ą d z a m,
co następuje:
§ 1. Wprowadzam regulamin rekrutacji uczestników oraz udziału w projekcie „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
§ 2. Regulamin rekrutacji uczestników oraz udziału w projekcie „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.