Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 063.O.2013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 2 października 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm. )) i art. 257 ust. 1- 4 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm. )),oraz Uchwały Nr XXVI/197/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 stycznia 2013 r., Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zarządza, co następuje:
z a r z ą d z a m, co następuje :
§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany :
1. Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych zgodnie z tabelą nr 1
2. Zmiany planów finansowych w jednostkach budżetowych otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą nr 2
3. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10 000 zł
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załącznik