biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWydzierżawienie działki położonej w Iwoniczu

Wydzierżawienie działki położonej w Iwoniczu

ZARZĄDZENIE NR 058.O.20013
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ
z dnia 5 września 2013 r.

w sprawie wydzierżawienia działki położonej w Iwoniczu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. )), Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój
zarządza, co następuje:
§ 1. Wydzierżawić na okres trzech lat działkę Nr 717/1 o pow. 0.03 ha położoną w Iwoniczu, stanowiącą własność Gminy Iwonicz-Zdrój dla której urządzona jest księga wieczysta Nr KS1K/00064385/1.
§ 2. Zakres dzierżawy określa załącznik graficzny do niniejszego Zrządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.