biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych

Zarządzenie Nr 066.o.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 16 października 2013 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych pn: "Poprawa parametrów technicznych drogi gminnej G000013 położonej na działce nr ewid. 3531/3 w m. Lubatowa w km 0+206-0+416"

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje Gminną Komisję do odbioru końcowego robót budowlanych pn :"Poprawa parametrów technicznych drogi gminnej G000013 położonej na działce nr ewid. 3531/3 w m. Lubatowa w km 0+206-0+416"

w składzie:

1. Robert Niemczyk- Przewodniczący Komisji

2. Dorota Bogusz- Członek Komisji

3. Wojciech Klimkiewicz- Członek Komisji

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.