biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXXVII / 2013 z dnia 24 września 2013 r.

Protokół Nr XXXVII / 2013 z dnia 24 września 2013 r.

Protokół Nr XXXVII / 2013

Z obrad XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
24 września 2013r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 13.00. Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecny na sesji Pan Kuliga Andrzej i Pan Kazimierz Kuziemka. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XXXVII sesji.

Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji: Radnych Rady Miejskiej,

Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Panią Annę Malik Borowską Sekretarz Gminy, Radnego Powiatu Pana Marka Bliżyckiego, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy: Dyrektora GOPS Panią Iwonę Wójcik-Druciak, Dyrektora GOK B.Bykowskiego w oraz mieszkańców Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie

 2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,

 3. Przyjęcie protokołów Nr XXXIV, Nr XXXV i Nr XXXVI z sesji Rady Miejskiej,

 4. Podejmowanie uchwał w sprawie:

  1. przyznania nagrody specjalnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

  2. podjęcia współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z miastem Tokaj na Węgrzech,

  3. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój,

  4. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty,

  5. zatwierdzenia do realizacji projekt pt.;”Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  6. wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju.

  7. zmian w uchwale budżetowej na 2013r.

  8. zmian w uchwale budżetowej na 2013r.

  9. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój.

 5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 6. Zamknięcie sesji.

 

Do porządku obrad Pan Burmistrz zgłosił wniosek o wprowadzenie następujących projektów uchwał w sprawie:

 1. Przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,

 2. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz-Zdrój”,

 3. Przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój,

 4. Przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz-Zdrój”,

Pan Burmistrz wyjaśnił przedmiot zmiany studium i miejscowych planów Iwonicza-Zdroju – zmiany dotyczą wyznaczenia obszaru sportowo-rekreacyjnego, wyznaczenia nowej obowiązującej granicy strefie „A” ochrony uzdrowiskowej, wyznaczenia obszaru zabudowy wielorodzinnej, oraz wyznaczenia nowego przebiegu ciągu pieszo-jezdnego na osiedlu wschodnim.

Pan Radny Stanisław Krukar zgłosił wniosek, aby nie wprowadzać ww projektów uchwał pod obrady dzisiejszej sesji z uwagi na brak możliwości zapoznania się z ich treścią. Pan Burmistrz poinformował, że temat tych projektów był omawiany na Komisji BiF i sprawa jest znana dla większości radnych. Środki na ten cel proponowane są do uchwalenia na dzisiejszej sesji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Radnego Stanisława Krukara.
W wyniku głosowania, głosujących 13, za 6, przeciw 6 wstrz. się 1 wniosek został odrzucony.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie poszczególnych projektów uchwał. Wynik głosowania nad każdym projektem był taki sam tj: głosujących 13, za 6, przeciw 6 i 1 Radny wstrzymał się od głosu. W związku z powyższym wymienione projekty uchwał nie zostały wprowadzone do porządku obrad dzisiejszej sesji. Pani Sekretarz wyjaśniła, że zmiany do porządku obrad mogą być wprowadzone bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

Przewodniczący Rady po pkt 3. zaproponował wysłuchanie Pań przedstawicielek wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Piwarskiego w Iwoniczu-Zdroju. Zmiana została przyjęta
w głosowaniu, głosujących 13, za 12, wstrzy. się 1.

Porządek obrad został przyjęty w głosowaniu, głosujących 13, za 12, wstrzy. się 1.

Ad. 2.

Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami.

Pani Sekretarz Gminy przedstawiła informację nt. realizacji uchwał podjętych na ostatnich sesjach tj XXXIV, XXXV i XXXVI oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy ww okresie. Pan Burmistrz szczegółowo poinformował o spotkaniach i o innych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie. Informacje te stanowią załącznik do protokołu. Dyskusji na ww temat nie podjęto.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV, XXXV i XXXVI z sesji Rady Miejskiej,

Protokół Nr XXXIV z sesji z dnia 14 czerwca 2013r. został przyjęty jednogłośnie 13 za.

Protokół Nr XXXV z sesji z dnia 4 lipca 2013r. został przyjęty jednogłośnie 13 za.

Protokół Nr XXXVI z sesji z dnia 19 lipca 2013r. został przyjęty jednogłośnie 13 za.

 

Przewodniczący Rady oddał głos przedstawicielkom Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul, Piwarskiego 20 w Iwoniczu-Zdroju.

Panie zgłosiły problemy, z którymi borykają się od kilku lat. Prosiły o wykonanie remontu schodów przy bloku mieszkalnym poprzez ich odbudowę metodą kostkową, o rzetelne prowadzenie spraw gospodarczych bloku Wspólnoty, o wykonanie pilnych zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krośnie z lipca 2013r. Poinformowały, że zalecenia nadzoru budowlanego do tej pory nie zostały wykonane.

Zgłosiły, że nie prawidłowo funkcjonują przewody kominowe i wentylacyjne,
w związku z tym w sezonie grzewczym istnieje zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców bloku. Wystąpiły zatrucia mieszkańców spalinami z pieców gazowych i osoby poszkodowane trafiły do szpitala. Mieszkanki bloku zarzuciły zaniedbania w załatwianiu pilnych spraw Wspólnoty Mieszkaniowej przez Urząd Gminy tj. opieszałość, nie dbanie o terminy.

Ponadto Urząd Gminy nie udostępnił mieszkańcom danych z ekspertyzy wykonanej
w zakresie funkcjonowania i stanu technicznego instalacji gazowej i odprowadzania spalin w tym bloku. Mieszkańcy sami musieli zlecać wykonanie takiej ekspertyzy w celu prawidłowego wykonania ogrzewania swoich mieszkań. Ponadto Panie zgłosiły, że nie słusznie Wspólnota płaciła za kosiarkę za koszenie terenu wokół bloku, za utrzymanie schodów, tereny te nie są własnością Wspólnoty tylko Gminy. Następnie Panie poinformowały, że na terenie Iwonicza-Zdroju są miejsca spacerowe zaśmiecone takie jak schody do Excelsioru, droga do Bełkotki, teren wkoło muszli koncertowej na Placu Dietla.

Przewodniczący Rady pytał Radnych z Iwonicza-Zdroju dlaczego do tej pory nie monitowali problemów zgłoszonych przez przedstawicielki Wspólnoty Mieszkaniowej. Mieszkanka Iwonicza-Zdroju poinformowała, że sprawę śmieci zgłaszała służbom porządkowym i Panu Burmistrzowi. Prosiła, aby pojemniki z ulicy Piwarskiego przenieść koło Gminy. Pan Krukar Stanisław stwierdził, że jako radny o problemach wspólnoty dowiedział się miesiąc temu
i miał przedstawić te problemy na dzisiejszej sesji w sprawach bieżących.

Pan Z-ca Burmistrza odniósł się do przedstawionych zarzutów, omówił podjęte decyzje i uzgodnienia jakie miały miejsce na zebraniach wspólnoty m.in. o przeglądach kominów. Poinformował o proponowanych środkach w budżecie Gminy z przeznaczeniem na wykonanie schodów i na naprawę kominów. Na odbudowę schodów zakłada się ok 10 000 zł, a na remont kominów ok 59 000 zł. Ze strony Urzędu Gminy zabezpiecza się środki w wysokości 7 000 zł, a pozostałe środki przeznacza się z funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej. Po wyłonieniu wykonawców zadania te będą wykonane. Ponadto Pan Z-ca Burmistrza wyjaśnił sprawę frezowania kominów, proponował przejęcie prowadzenia spraw Zarządu przez Wspólnotę Mieszkaniową, podał koszty administracji Wspólnoty Mieszkaniowej oraz poinformował, że wyjaśni sprawę przeglądu kominów i nieudostępnienia dokumentów z ekspertyzy znajdujących się w Urzędzie Gminy. Pan Burmistrz prosił o wypowiedź Pana Nycza przedstawiciela Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju odnośnie utrzymania czystości w mieście. Pan Nycz Jerzy poinformował w sprawie porządkowania terenów miasta Iwonicza-Zdroju.

Pan Boczar Rajmund przekazał, że monitował sprawę uporządkowania terenów spacerowych w Iwoniczu-Zdroju m.in. do Bełkotki.

Pan Burmistrz Gminy zapewnił Panie, że po uchwaleniu środków na dzisiejszej sesji zostaną podjęte działania w celu wykonania tych zadań.

Ad. 4. Podejmowanie uchwał w sprawie:

 1. przyznania nagrody specjalnej Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, który dot. przyznania dla Pana Janusza Michalaka nagrody specjalnej Rady Miejskiej w wysokości 3000 zł brutto, za duży wkład pracy na rzecz Gminy w szczególności za całokształt działalności w dziedzinie kultury, turystyki oraz wydawnictw związanych z promocją Gminy i regionu.

Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjeta w głosowaniu, głosujących 12, za 12.

 

 1. podjęcia współpracy Gminy Iwonicz-Zdrój z miastem Tokaj na Węgrzech.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Komisja Rozwoju Gminy i Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Kultury Fizycznej wydały pozytywną opinię do projektu uchwały.

Pan Burmistrz Gminy udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano.

Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 13, za 12, przeciw 1.

 

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Iwonicz-Zdrój.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Dotyczy sprzedaży działki położonej
w Iwoniczu-Zdroju o pow. 339 m2. Zebranie Mieszkańców w Iwoniczu-Zdroju wyraziło zgodę na sprzedaż tej działki.

Komisja Rozwoju Gminy wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 13, za 13.

 

 1. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Komisja Rozwoju Gminy proponuje udzielić 50 % bonifikaty od ustalonej przez biegłego rzeczoznawcy ceny lokalu i gruntu, poza tym wydała pozytywną opinię do projektu uchwały. Pan Burmistrz zwrócił uwagę, że mieszkania do tej pory były sprzedawane przy zastosowaniu uchwalonej bonifikaty w wysokości 75 % od ustalonej wartości mieszkania
i gruntu. Przewodniczący Rady podał pod głosowanie wniosek Komisji o udzielenie 50 % bonifikaty od ustalonej przez biegłego rzeczoznawcy ceny lokalu i gruntu. Wniosek Komisji został przyjęty w głosowaniu, głosujących 13, za 8, przeciw 2, wstrz.się 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 13, za 8, przeciw 2, wstrz.się 3.

 

 1. zatwierdzenia do realizacji projekt pt.;”Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Komisja Rozwoju Gminy i Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Kultury Fizycznej wydały pozytywną opinię do projektu uchwały. Wyjaśnień do projektu udzielił Pan Burmistrz.
Poinformował w sprawie organizacji oddziału przedszkola w szkole w Lubatowej. Projekt „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” zakłada utworzenie oddziału przedszkolnego dla dzieci 4-letnich w SP Lubatowa, jako Fila Przedszkola Gminnego w Iwoniczu. Zaplanowano udział w projekcie dla 18 dzieci. Zatrudniony zostanie nauczyciel na 7 godzin dziennie. Planowane są dodatkowe zajęcia rozwijające dla dzieci takie jak: nauka j. angielskiego, rytmika, logopedia, gimnastyka korekcyjna. Zajęcia rozwijające poprowadzą zatrudnieni nauczyciele specjaliści. Planuje się wyremontować sale gdzie będą prowadzone zajęcia, doposażyć w krzesełka, stoliki, mebelki, oraz zabawki. Każde dziecko otrzyma wyprawkę. Projekt jest dofinansowany w 85% przez UE, 15% wkład własny będzie stanowiła opłata rodziców za żywienie w wysokości ok. 150 zł miesięcznie oraz koszty wykorzystania sali. Całkowita wartość projektu wynosi 360 000 zł, Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta jednogłośnie, głosujących 13, za 13.

 

 1. wyboru przedstawiciela do składu Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju.

Pan Kazimierz Szajna Przewodniczący Komisji OKZiKF poinformował, że Komisja zaproponowała Pana Stanisława Zająca do składu Rady Społecznej w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu-Zdroju. Pan Stanisław Zając wyraził zgodę na pełnienie ww funkcji. Innych kandydatów nie zgłoszono. Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 13, za 13.

 

 1. zmian w uchwale budżetowej na 2013r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów i Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Burmistrz Gminy. Proponuje się zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 30 913 zł. Są to wpłaty dokonane przez ubezpieczycieli z tytułu prewencji dla jednostek budżetowych gminy oraz dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w okresie wakacyjnym przez szkoły w Iwoniczu i w Lubatowej.

Dyrektorzy poszczególnych jednostek w związku z osiągniętymi dochodami zaproponowali zwiększenie planu wydatków: Szkoła Podstawowa w Lubatówce na remont schodów wejściowych proponuje przeznaczyć kwotę 900 zł, Szkoła Podstawowa w Lubatowej na zakup zestawów komputerowych proponuje przeznaczyć kwotę 8200 zł .Szkoła Podstawowa w Iwoniczu proponuje przeznaczyć kwotę 20 613 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Przedszkole Gminne Iwonicz proponuje przeznaczyć kwotę 350 zł na zakup antypoślizgowej ścieżki wałków korygujących płaskostopie. Gimnazjum Publiczne Lubatowa proponuje przeznaczyć kwotę 850 zł na zakup tabletów. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta
w głosowaniu, głosujących 13, za 13.

 

 1. zmian w uchwale budżetowej na 2013r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów i Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

W dyskusji udział wzięli Radni: Pan Stanisław Krukar- pytał w jakim celu planowany jest zakup ciągnika, o przeznaczenie środków z programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, o możliwość zabezpieczenia środków na dofinansowanie zakończenia kanalizacji w Iwoniczu-Zdroju, Pan Stanisław Zając zabrał glos na temat realizacji inwestycji kanalizacyjnej w Lubatowej, Pan Stanisław Drozd zabrał głos w sprawie utrzymania cmentarzy komunalnych, Pan Łukasz Bień – w sprawie zróżnicowanej wysokości dotacji przydzielanej dla podmiotów realizujących zadania w zakresie sportu, uważa że nie powinno być trzykrotnej różnicy w wysokości dotacji wypłacanej dla podmiotów realizujących te zadania. Pan Jezierzański mieszkaniec Iwonicza-Zdroju wypowiedział się w sprawach bieżących Komitetu Kanalizacyjnego w Iwoniczu-Zdroju. W dyskusji szczególnie zwrócono uwagę na wykonanie przyłączy i kosztów oraz ustalenia jednolitych zasad dot. wykonania przyłączy kanalizacyjnych na terenie Gminy. Odpowiedzi i wyjaśnień na pytania Radnych udzielił Pan Burmistrz. Wyjaśniono, że proponuje się zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 81 474 zł są to wpływy z różnych tytułów dochodów Gminy oraz zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 801 140 zł w tym wydatków bieżących o kwotę 523 140 zł i wydatków majątkowych o kwotę 280 000 zł. Proponowane środki w wydatkach majątkowych proponuje się przeznaczyć : 200 000 zł na rozbudowę infrastruktury kanalizacyjnej w celu zakończenia inwestycji na terenie gminy dla Iwonicza-Zdroju proponuje się przeznaczyć 50 000 zł, a 10 000 zł na wykup urządzeń kanalizacyjnych, 10 000 na zmianę planu przestrzennego zagospodarowania, 4 000 zł na odwodnienie budynku Szkoły Podstawowej w Iwoniczu, 10 000 zł na zakup Unitu Stomatologicznego dla GPL w Iwoniczu-Zdroju, 6 000 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Aleja Jana Pawła II, 30 000 zł na zakup ciągnika komunalnego do obsługi tzw. Projektu Turystycznego (utrzymanie ścieżek turystycznych w tym odśnieżanie) oraz 10 000 zł na odwodnienie budynku szatni LKS w Iwoniczu. Proponowane środki w wydatkach bieżących dotyczą zwiększenia planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych Gminy w szkołach, przedszkolach w celu zabezpieczenia niezbędnych środków do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych do końca roku. Natomiast w jednostce Urząd Gminy wydatki planowane są m.in. na utrzymanie gospodarki mieszkaniowej, cmentarzy, administracji, dowożenie uczniów do szkół, realizację programu Przeciwdziałanie Alkoholizmowi na zadania Gminy realizowane w zakresie sportu
i kultury fizycznej oraz na utrzymanie Projektu Poprawa Infrastruktury Kulturalnej
i Turystycznej w Iwoniczu-Zdroju.

Po dyskusji Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 13, za 13.

 

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Zmiany wynikają z uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Gminy w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2013r. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady podał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania uchwała została podjęta w głosowaniu, głosujących 13, za 13.

 2. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

Przewodniczący Rady odczytał do wiadomości Rady Miejskiej następujące pisma:

– zaproszenie organizatorów na dzień kulinarny potraw z cebuli, który odbędzie się
29 września w Domu Ludowym w Iwoniczu.

– wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z doraźnej kontroli finansowej Urzędu Gminy.

– list otwarty w sprawie rekonstrukcji „Wołyń 1943 – 2013, nie o zemstę lecz o pamięć wołają ofiary”.

– Pismo Wydziału Leśnego Katedry Ochrony Lasu i Ekologii w Warszawie w sprawie ochrony przyrody w lasach dot. przekazania informacji przez Radnych w zakresie zmian i kierunków przyszłych działań, które mogą mieć wpływ na przyszłość w ochronie przyrody i gospodarki w Lasach Państwowych.

– pismo Pani Aliny Caryk skierowane do Burmistrza Gminy w sprawie oznakowania trasy spacerowej do Cerkwi w Bałuciance i inne bieżące uwagi dot. działalności Urzędu Gminy.

Pan Burmistrz odniósł się do odczytanego wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, przekazał informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Gminy w ostatnim czasie. Poinformował o zadawalających wynikach z przeprowadzonych kontroli.

Pan Burmistrz prosił o zwołanie sesji w najbliższym czasie, podał tematykę spraw dot. podjęcia uchwał w sprawie obligacji, zmiany w Studium i w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Iwonicza-Zdroju oraz uchwalenie MPZP „Iwonicz 7”.

Pan Boczar Rajmund zadał pytania Panu Burmistrzowi w sprawach:. sprzedaży działek objętych roszczeniem po Załuskich, wydłużenia czasu oświetlenia ulic, kontroli oświetlenia, zamontowania barierek na Al. Leśnej, udrożnienia kratki ściekowej na ul. Piwarskiego, handlu w strefie „A Uzdrowiska”, odprowadzenia wody z ul. Denisa.

Pan Burmistrz poinformował, że udzieli odpowiedzi na przedstawione pytania na piśmie. Ponadto poinformował w sprawie działek objętych roszczeniem Załuskich – w Ministerstwie Rolnictwa toczy się postępowanie wyjaśniające przedmiot tej sprawy. Odnośnie wydłużonego czasu oświetlenia ulicznego, Burmistrz proponował wybrać konkretne lampy niezbędne do wydłużonego czasu oświetlenia na terenie Iwonicza-Zdroju, w sprawie ograniczenia hałasu w strefie „A Uzdrowiska” i głośnej muzyki zaproponował organizowanie imprez dla kuracjuszy w amfiteatrze, ponadto w zakresie „ograniczenia hałasu” można dokonać zmian w statucie uzdrowiska. Natomiast w sprawie kratki ściekowej na ul. Piwarskiego Pan Z-ca Burmistrza przekazał, że sprawa ta wiąże się z wydatkami finansowymi, obecnie nie ma środków na to zadanie.

Pan Stanisław Zając zgłosił problem braku wody w Lubatowej proponował, aby zorganizować punkt poboru wody dla mieszkańców i dla celów publicznych w domu ludowym i w ośrodku zdrowia.

Pan Z-ca Burmistrza odniósł do tematu braku wody w miejscowościach gminy, proponował

w pierwszej kolejności zabezpieczyć środki na zakup cysterny na wodę, a następnie przystąpić do opracowania projektu budowy wodociągu.

Pan Marek Bliżycki prosił o rozpoznanie wśród rolników, czy istnieje zainteresowanie sprawą scalania gruntów, pomoc dla chętnych rolników w tej sprawie zaproponował Urząd Marszałkowski. Następnie prosił o ustawienie znaku „zakaz wjazdu” samochodami do Bełkotki, zgłosił konieczność naprawy załamanej trelinki na drodze do Bełkotki. Pytał, czy Gmina podpisała umowę ze Starostwem w sprawie odśnieżania dróg. Odpowiedzi ww sprawach udzielił Z-ca Burmistrza.

Pan Janiga podziękował Radzie za nieprzyjęcie pod obrady dzisiejszej sesji projektów uchwał dot. zmiany Studium i zmiany MPZP Iwonicza-Zdroju. Wyraził negatywną opinię w sprawie wprowadzania projektów uchwał w dniu sesji. Poinformował, że jest zainteresowany zmianą planu na ul. Ogrodowej.

Pan Burmistrz poinformował, że przekazano do Marszałka Województwa priorytetowe zadania Gminy Iwonicz-Zdrój zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy do projektu Rozwoju Województwa na lata 2014-2020r. Wartość zadań dla uzdrowisk podkarpackich, wynosi ok. 420 mln zł. Jest to dla nas dodatkowa szansa na pomoc finansową.

Ad. 6. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący rady zamknął obrady o godz. 17.35

Protokołowała DB. Przewodniczący Rady Bogusław Dmytrak