Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

Zarządzenie Nr 070.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 25 października 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 257 ust. 1- 4  oraz art. 258 ustawy z dnia 24 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885, późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/197/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 stycznia 2013 r.

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1. W uchwale budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany :

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z tabelą nr 1

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków własnych zgodnie z tabelą nr 2

3. Zmiany planów finansowych w jednostkach budżetowych otrzymują brzmienie zgodnie z tabelą nr 3

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

Załączniki