biuletynInwestycje celu publicznegoBudowa STACJI TELEONII KOMÓRKOWEJ NA DZIAŁCE NR 4764 wraz zewnętrzną linią zasilającą na działkach Nr 4816/1 oraz Nr 4829 w Lubatowej – decyzja Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

Budowa STACJI TELEONII KOMÓRKOWEJ NA DZIAŁCE NR 4764 wraz zewnętrzną linią zasilającą na działkach Nr 4816/1 oraz Nr 4829 w Lubatowej – decyzja Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

                                                          Iwonicz-Zdrój 2013.10.30

W116733.2.2013

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GMINY  IWONICZ – ZDRÓJ

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 roku poz. 647/oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /jedn. tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 98,poz. 1071 , z późn. zmianami/

z a w i a d a m i a m,

 że na wniosek P 4 Sp. z o. o Warszawa ul. Taśmowa 7, w imieniu której występuje Pełnomocnik Pani Marlena Pawliczek InCom ul. Marii Dąbrowskiej 4 Siemianowice Śląskie ,Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój wydał decyzję odmawiającą  lokalizację inwestycji celu publicznego polegające na:

 

„Budowie  STACJI TELEONII KOMÓRKOWEJ NA DZIAŁCE  NR 4764   wraz zewnętrzną linią zasilającą na działkach Nr 4816/1 oraz Nr 4829  w Lubatowej.

 

Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się   niniejszego obwieszczenia zapoznać się z treścią decyzji  w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 w pokoju Nr 204.   Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni   licząc 14 dni od upływu podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.                            

                                                                              Paweł Pernal

                                                                    Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój