Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Ustalenie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz – Zdrój

Ustalenie zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz – Zdrój

Uchwała Nr XXXVIII/260/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz – Zdrój.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15) i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 6  ust. 1  i art. 14 ust. 5  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty(tj. Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.[1])) oraz art. 1  pkt 4) lit. g) i lit. h) ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. 2013 r., poz. 827)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Usługi świadczone przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Iwonicz – Zdrój w zakresie zapewnienia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, realizowane są bezpłatnie w wymiarze 6  godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach określonych w statutach przedszkoli.

§ 2. 1. Za świadczenia w zakresie programu wychowania przedszkolnego, obejmującego nauczanie, wychowanie i opiekę, realizowanego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w § 1, rodzice (opiekunowie prawni) dziecka ponoszą opłatę w wysokości 1,00 złoty ( jeden złoty) za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowych, nie objętych podstawą programową, określoną w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012, poz. 977).

3. Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala jego dyrektor w porozumieniu z Burmistrzem Gminy, z zastosowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

4. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest z góry do dyrektora przedszkola, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca. W przypadku, gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy, opłatę wnosi się w najbliższy dzień powszedni.

5. Środki uzyskane z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 1  stanowią dochód budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój.

6. Szczegółowy zakres realizowanych przez przedszkola świadczeń oraz odpłatności o której mowa w ust. 1, określi umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka, która w szczególności określi okres, na który będzie zawierana oraz wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 3. 1. W przypadku całodziennej nieobecności dziecka w przedszkolu wysokość opłaty, o której mowa w § 2  ust. 1  podlega zwrotowi.

2. Dyrektor przedszkola dokonuje zwrotu przedmiotowej opłaty najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przypadły dni nieobecności dziecka w przedszkolu lub zalicza należną kwotę na poczet należności za następny miesiąc.

§ 4. 1. Opłaty, o której mowa w § 2  ust. 1  nie pobiera się za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkola korzysta jednocześnie troje lub więcej dzieci z tej samej rodziny.

2. Przedmiotowej opłaty, o której mowa w § 2  ust. 1  nie pobiera się w przypadku korzystania z usług przedszkola przez dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub kształceniem specjalnym.

3. Zniżek, o których mowa w niniejszym paragrafie udziela dyrektor przedszkola na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka.

§ 5. 1. W przedszkolu, w którym zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji pracy, następuje przerwa wakacyjna, opłaty za korzystanie ze świadczeń w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego, w czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 1, w okresie tej przerwy, nie pobiera się.

2. W przypadku, gdy przedszkole nie może świadczyć usług z przyczyn losowych, opłatę, o której mowa w § 2  ust. 1  pomniejsza się za każdą godzinę zamknięcia przedszkola.

§ 6. Tracą moc:                                                                                                                                            1. Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 18 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz – Zdrój,

2. Uchwała Nr XII/88/2011 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Iwonicz – Zdrój.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz – Zdrój oraz dyrektorom przedszkoli prowadzonych przez Gminę Iwonicz – Zdrój .

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak


 

Uzasadnienie

Projekt uchwały przygotowano w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r., poz. 827).

Ustawa ta wprowadziła od 1 września 2013 roku ograniczenie opłat pobieranych przez gminę od rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola do maksymalnie 1 złoty za każdą dodatkową godzinę zajęć ponad minimalnie 5 bezpłatnych godzin.[1]Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 69, poz. 624, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87.