biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty

Wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty

Uchwała Nr XXXVIII/268/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt 9) lit. a ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art. 37 ust. 2  pkt 1  w związku z art. 34 ust. 1  pkt. 3  oraz art. 68 ust. 1  pkt. 7  i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651, z późn. zmianami)

Rada Miejska w Iwoniczu Zdroju
u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż lokalu Nr 22 wraz z udziałem wynoszącym 1/45 część w prawie własności gruntu oznaczonego Nr działki 1170 o pow. 499 m2 w budynku wielorodzinnym przy ul. Piwarskiego 20 w Iwoniczu-Zdroju, stanowiącego własność Gminy Iwonicz-Zdrój , dla którego prawo własności ujawnione jest w Księdze Wieczystej Nr KS1K/00031908/4.

§ 2. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 75 % od ustalonej przez Biegłego Rzeczoznawcę Majątkowego ceny lokalu Nr 22 wraz z ceną udziału w prawie własności gruntu

§ 3. Sprzedaż nieruchomości określonej w § 1  uchwały nastąpi w drodze bezprzetargowej a udzielenie bonifikaty nastąpi w trybie art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku Nr 102,poz. 651, z późn. zmianami).

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVII/ 254/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 24 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak