biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Zatwierdzenie do realizacji projektu pt. „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój”

Zatwierdzenie do realizacji projektu pt. „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój”

Uchwała Nr XXXVIII/261/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie art. 18 ust. 1  pkt z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

R a d a M i e j s k a w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się i przyjmuje do realizacji w latach 2013-2015 projekt pt. „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” złożony w ramach konkursu nr 42/POKL/9.1.1/2013, nr projektu WND-POKL.09.01.01-18-026/13 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 2. Projekt przewiduje wkład własny w formie pieniężnej w wysokości 51 303,00 zł. Łączna wartość projektu wynosi 342 020,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy w Iwoniczu-Zdroju.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVII/255/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak