biuletynNabór pracownikówNabór na stanowisko nauczyciela w ramach projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz – Zdrój”

Nabór na stanowisko nauczyciela w ramach projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz – Zdrój”

BURMISTRZ GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

P O S Z U K U J E

osoby do pracy

na stanowisku nauczyciela w ramach projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz – Zdrój”

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Iwoniczu – Zdroju, ul. Al. Słoneczna 28

II. Stanowisko: nauczyciel

III. O stanowisko ubiegać się mogą osoby posiadające:

 

1.    Wymagania niezbędne:

a)    wykształcenie zgodne z § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2013, poz. 1207),

b)    co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi,

c)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)    warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,

e)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

2.    Wymagania dodatkowe:

a)    samodzielność,

b)    dyspozycyjność,

c)    kreatywność.

 

IV.     Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

a)    organizacja zajęć edukacyjno – wychowawczych dla dzieci w wieku 3 – 4 lat,

b)    realizacja podstawy programowej,

c)    umiejętność stosowania aktywnych metod i form pracy z dziećmi,

d)    prowadzenie zajęć w sposób zmierzający do zwiększenia efektywności
i innowacyjności edukacji przedszkolnej ,

e)    podniesienie poziomu funkcji poznawczych i sposobu komunikowania się u dzieci,

f)     prowadzenie dziennika zajęć i kart rozwoju dziecka.

 

V.    Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

        a)   miejsce pracy – praca wewnątrz budynku, w sali Szkoły Podstawowej

              w Lubatowej,

        b)   stanowisko pracy –  związane z pracą z dziećmi – zamiejscowa grupa

              Przedszkola Gminnego w Iwoniczu,

c)  umowa o pracę w wymiarze 22/25 czasu pracy,

d)  umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony tj. do 30 czerwca 2015 roku.     

 

VI.      Wymagane dokumenty:

a)    list motywacyjny i CV,

b)    odpisy lub kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz staż pracy,

c)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami),

d)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
z pełni praw publicznych,

e)    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

f)     oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie o ubezwłasnowolnienie.

 

VII.     Termin i miejsce złożenia dokumentów:

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie,
z dopiskiem:

 „Dotyczy pracy na stanowisku nauczyciela w ramach projektu „ Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz – Zdrój” w wymiarze 22/25 etatu” w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu- Zdroju, ul. Al. Słoneczna 28, w terminie do dnia 9 grudnia 2013 roku do godz. 1500.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

VIII.   Dodatkowe informacje:

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.