Strona głównabiuletynInwestycje celu publicznegoZakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zakończenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Iwonicz-Zdrój 2013.11.27

W116733.3.2013

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GMINY  IWONICZ – ZDRÓJ

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80,poz. 717 z późn. zmianami/oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /jedn. tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 98,poz. 1071 , z późn. zmianami/

 

z a w i a d a m i a m,

 

 że na wniosek PGE Dystrybucja Lublin  ul. Grabarska 21 A Oddział Rzeszów ul.8 Marca 13  w imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Paweł Kowalczyk    zostało zakończone  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegające na:

 

Połączeniu linii 15 KV Iwonicz – Lubatowa odg. Lubatowa 6 z linią Iwonicz – Dukla odg. Jasionka 4”w miejscowości Lubatowa.

 

Strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się   niniejszego obwieszczenia zapoznać się z aktami sprawy , zgłosić ewentualne uwagi i zastrzeżenia do projektowanej inwestycji w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 od poniedziałku od piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 w pokoju Nr 204.                                 

 

                                                                              Paweł Pernal

                                                                Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój