biuletynInwestycje celu publicznegoDecyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

W116733.3.2013                                                                 Iwonicz-Zdrój 2013.12.11

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  GMINY  IWONICZ – ZDRÓJ

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. z 2012 roku ,poz.647 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /jedn. tekst Dz. U. z 2013 roku poz. 267/

z a w i a d a m i a m,

 że na wniosek PGE Dystrybucja Lublin  ul. Grabarska 21 A Oddział Rzeszów ul.8 Marca 13  w imieniu której występuje Pełnomocnik Pan Paweł Kowalczyk    została wydana decyzja znak: WI11.6733.3.2013 z dnia 2013.12.11 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na:

 

Połączeniu linii 15 KV Iwonicz – Lubatowa odg. Lubatowa 6 z linią Iwonicz – Dukla odg. Jasionka 4”w miejscowości Lubatowa.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju Al. Słoneczna 28 w pokoju Nr 204 w godzinach od 7.00 do 15.00.

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój można wnieść w terminie 14 dni licząc od upływu 14 dni  od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości.

 

                                                                              Paweł Pernal

                                                                  Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój