Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminySzczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowanie egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju

Szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowanie egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju

Zarządzenie Nr 020.K.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 20 listopada 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju.

Na podstawie art. 19 ust. 8  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.[1])) i art. 33 ust. 3  i ust. 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.),

z a r z ą d z a m,
co następuje:

§ 1. Ustalam szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym,
w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju.

§ 2. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 2008 roku

o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami),

2) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Iwoniczu – Zdroju,

3) burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój,

4) sekretarzu – należy przez to rozumieć Sekretarza Gminy Iwonicz – Zdrój,

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Wydziału w Urzędzie Gminy

w Iwoniczu – Zdroju,

6) pracowniku – należy przez to rozumieć osobę rozpoczynającą pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, która nie była wcześniej zatrudniona w urzędach określonych w art. 2  ustawy i nie odbyła służby przygotowawczej zakończonej zdaniem egzaminu z wynikiem pozytywnym.

§ 3. 1. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych.

2. Bezpośredni nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej sprawuje sekretarz.

§ 4. 1. Skierowanie pracownika do odbycia służby przygotowawczej powinno nastąpić
w czasie trwania zawartej z nim umowy o pracę na czas określony.

2. Służba przygotowawcza trwa nie dłużej niż 2  kolejne miesiące.

3. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy z przyczyn losowych pracownik nie może odbyć w całości lub w części służby przygotowawczej, okres jej trwania może zostać przedłużony, nie dłużej jednak niż do 3  miesięcy łącznie.

4. Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu o czas nieobecności pracownika w pracy, trwający dłużej niż 14 dni. Czasu takiej nieobecności nie zalicza się do okresu służby przygotowawczej.

5. O terminie rozpoczęcia przez pracownika służby przygotowawczej decyduje sekretarz

w porozumieniu z dyrektorem, a w przypadku kierowniczych stanowisk urzędniczych z burmistrzem.

§ 5. W czasie odbywania służby przygotowawczej pracownik zobowiązany jest do:

1) zapoznania się ze strukturą organizacyjną urzędu, rodzajem spraw załatwianych

w poszczególnych wydziałach oraz na samodzielnych stanowiskach pracy, sposobem obiegu i rejestracji dokumentów,

2) zapoznania się z obowiązującymi w urzędzie zasadami ochrony informacji niejawnych

i ochrony danych osobowych,

3) zapoznania się z obowiązującymi w urzędzie zasadami gospodarki finansowej, w tym

zasadami opisywania dokumentów finansowych,

4) zapoznania się z przepisami regulującymi ustrój samorządu gminnego oraz

przepisami wewnętrznymi urzędu, w szczególności z:

a) ustawą o pracownikach samorządowych,

b) ustawą o samorządzie gminnym,

c) ustawą o finansach publicznych,

d) ustawą – prawo zamówień publicznych,

e) ustawą o ochronie danych osobowych,

f) ustawą o ochronie informacji niejawnych,

g) ustawą – kodeks postępowania administracyjnego,

h) instrukcją kancelaryjną,

i) statutem gminy, regulaminem organizacyjnym urzędu, regulaminem pracy urzędu,

5) szczegółowego zapoznania się z rodzajem spraw załatwianych na zajmowanym

stanowisku, sposobem prowadzenia niezbędnej dokumentacji oraz przepisami prawa dotyczącymi załatwianych spraw,

6) nabycia umiejętności przygotowywania dokumentów urzędowych, w szczególności decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, projektów aktów prawa miejscowego oraz prowadzenia korespondencji urzędowej.

§ 6. Przed skierowaniem pracownika do odbycia służby przygotowawczej, sekretarz w porozumieniu z dyrektorem, ustala dla pracownika plan służby, który określa:

a) okres odbywania służby,

b) wykaz aktów prawnych, których znajomość jest dla pracownika obowiązkowa,

c) zestawienie umiejętności praktycznych, które pracownik ma obowiązek nabyć podczas służby przygotowawczej,

d) termin egzaminu oraz wykaz zagadnień egzaminacyjnych.

§ 7. 1. Egzamin odbywa się w terminie ustalonym w planie służby przygotowawczej, a w razie

przedłużenia okresu służby, w terminie wyznaczonym przez sekretarza.

2. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna, w skład której wchodzą:

a) burmistrz,

b) sekretarz,

c) dyrektor właściwego wydziału,

d) 1 osoba spośród pracowników urzędu, wskazana przez burmistrza.

3. Egzamin kończący służbę przygotowawczą ma formę ustną.

4. Każdy z członków komisji przygotowuje pytania obejmujące swym zakresem przepisy prawa oraz zadania, z którymi pracownik zapoznał się podczas odbywania służby.

5. Egzamin odbywa się w ciągu jednego dnia roboczego, w obecności co najmniej 3 członków komisji.

6. Warunkiem otrzymania oceny pozytywnej jest udzielenie przez pracownika co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi na zadane przez członków komisji pytania.

§ 8. 1. Komisja ocenia pracownika, wystawiając ocenę pozytywną lub negatywną i informuje go o wyniku egzaminu, niezwłocznie po ustaleniu jego wyniku.

2. Z przebiegu i wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji, obecni podczas jego przeprowadzania.

3. Pracownikowi, który zaliczył egzamin z wynikiem pozytywnym wydaje się zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu.

4. Odpis zaświadczenia włącza się do teczki akt osobowych pracownika.

5. Dokumentację z przebiegu służby przygotowawczej i zdaniu egzaminu przechowuje sekretarz.

§ 9. 1. Wszystkie czynności, zastrzeżone w niniejszym zarządzeniu dla sekretarza może
przejąć do wykonania burmistrz.

2. Burmistrz może uchylać i zmieniać decyzje sekretarza.

§ 10. Traci moc Zarządzenie Nr 3/2009 Burmistrza Gminy Iwonicz – Zdrój z dnia 5  lutego 2009 roku w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej
i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Iwoniczu – Zdroju.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.