biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyUdzielenie pomocy finansowej pracownikom i emerytom ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Udzielenie pomocy finansowej pracownikom i emerytom ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 017.K.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 8 listopada 2013 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej pracownikom i emerytom ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.) i art. 8 i 9 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 592, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 908 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 747.), oraz Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Iwoniczu – Zdroju, Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyznaje pomoc finansową pracownikom oraz emerytom Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwoniczu – Zdroju na podstawie złożonych wniosków o dochodach za miesiąc październik 2013 r.

§ 2.  Ustala maksymalne kwoty pomocy udzielonej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych osobom uprawnionym w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.  Pracownicy oraz emeryci otrzymują świadczenia pieniężne w określonej kwocie na konto bankowe lub w Kasie Gminy w Iwoniczu – Zdroju do 30 listopada 2013 r.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Paweł Pernal

 


Załącznik Nr 1  do Zarządzenia Nr 017.K.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój
z dnia 8  listopada 2013 r.

Przyjęte kryterium udzielenia pomocy:

Przy dochodzie do 500 zł                               –           kwota pomocy wyniesie 620 zł

Przy dochodzie do 1000 zł                             –           kwota pomocy wyniesie 600 zł

Przy dochodzie do 2000 zł                             –           kwota pomocy wyniesie 580 zł

Przy dochodzie powyżej 2000 zł                    –           kwota pomocy wyniesie 560 zł

Emeryci i renciści                                         –              kwota pomocy wyniesie 200 zł