biuletynZarządzenia Burmistrza GminyKierownik Urzędu GminyZmiana zarządzenia numer 14/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zmiana zarządzenia numer 14/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 019.K.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 8 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany zarządzenia numer 14/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm)., i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1  do Zarządzenia nr 14/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie polityki rachunkowości dla Gminy Iwonicz-Zdrój pkt 2  Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego ppkt 2  Wykaz przyjętych uproszczeń otrzymuje brzmienie:

„pkt 2  ppkt 2. Wartość nabytych materiałów w momencie ich zakupu księguje się bezpośrednio w koszty z pominięciem kont zespołu 3. Nie później niż na dzień bilansowy należy jednak ustalić stan niezużytych materiałów. Ustaloną wartość zapasów należy wprowadzić do ksiąg rachunkowych i zmniejszyć koszty zaewidencjonowane na koncie 401 „Zużycie materiałów i energii”. Stan materiałów, których wartość została odpisana w momencie zakupu bezpośredno w koszty, a które nie zostały zużyte w trakcie roku obrotowego, ustala się w drodze spisu z natury tych składników i wycenia według cen nabycia lub zakupu. Do wyceny tego zapasu należy wykorzystać ceny z ostatnich faktur.

Niewielkie ilości stanu materiałów na koniec danego roku nie powodują korekty kosztów:

– w przypadku paliw – do wysokości pojemności zbiorników,

– pozostałe materiały do ilości nieprzekraczającej 20 jednostek / nie dotyczy to kopert

i wymiennych materiałów piśmienniczych/.

Koszty szkoleń pracowników odpisuje się bezpośrednio w koszty rodzajowe pod datą dokonania przelewu z uwagi na fakt, iż nie zawsze poparte są one fakturą od kontrahenta. Podstawę dokonania płatności mogą stanowią dowody zastępcze tj. np. formularz zgłoszenia, nota obciążeniowa, oferta udziału w szkoleniu.

Bieżąca zapłata należności kontrahentom może być księgowana na koncie 201 ”Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” bez podziału na poszczególnych kontrahentów. Zobowiązania i należności przekraczające okres jednego miesiąca księgowane są na koncie 201 ”Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami” w podziale na poszczególnych kontrahentów.

Na koniec każdego kwartału dokonuje się przeksięgowania wydatków i kosztów na konta analityczne zadań zleconych na podstawie Polecenia Księgowania, proporcjonalnie do wysokości planu w danym paragrafie z uwzględnieniem wysokości otrzymanych dotacji.

Zastosowane uproszczenia spełniają przesłanki art.4 ust.1 ustawy o rachunkowości – stosowane zasady rachunkowości rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy”.

§ 2. W  Instukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych stanowiącej załącznik Nr 2  do Zarządzenia nr 14/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie polityki rachunkowości dla Gminy Iwonicz-Zdrój §20 pkt 3  ppkt 1  i § 14 otrzymują brzmienie:

1) „§ 20 pkt 3  ppkt 1. kontroli wstępnej, mającej na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom, obejmującej w szczególności badanie projektów umów, porozumień i innych dokumentów powodujących powstanie zobowiązań, podpis Skarbnika na pieczątce „zatwierdzono do wypłaty” oznacza jednocześnie, że dokonał on kontroli wstępnej zgodnie z art. 54 ust.1 pkt 3  i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, „

2) § 14. Dokumenty związane z przydzielaniem dotacji oraz rozliczaniem transportu

1.   Pracownik Wydziału merytorycznego przekazującego dotacje innym podmiotom ma obowiązek przygotować dokumenty wynikające z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych.

2.   Następnie przekazuje dyspozycję przekazania dotacji do Wydziału Finansowego.

3.   Pracownik Wydziału merytorycznego ma obowiązek rozliczyć przekazane dotacje, zgodnie z umowami i obowiązującymi przepisami.

4.   Do 31 grudnia pracownicy Wydziałów merytorycznych przedkładają do Wydziału Finansowego – rozliczenie przekazanych dotacji.

5.   Za terminowość i prawidłowość rozliczenia odpowiadają Dyrektorzy poszczególnych Wydziałów.

6.   W jednostce obowiązuje następująca dokumentacja prowadzona dla rozliczenia samochodów służbowych:

1) dokument wystawia pracownik Wydziału Zarządzania w jednym egzemplarzu i przekazuje za potwierdzeniem kierowcy pojazdu. Karta drogowa wydawana jest dla każdego pojazdu odrębnie na każdy miesiąc pracy. Karta zawiera informacje dotyczące: kolejnego numeru, daty wydania, rodzaju i marki pojazdu, stanu licznika początkowego i końcowego, ilości przebytych kilometrów, podpisu osoby korzystającej z pojazdu, stanu paliwa przed i po wyjeździe, zużycia paliwa według normy i rzeczywistego. Karta zawiera również informacje dotyczące zakupu paliwa tj. nr faktury, ilość zakupionego paliwa oraz podpis kierowcy dokonującego zakupu. Kierowca, któremu został powierzony pojazd służbowy jest zobowiązany do rzetelnego, bieżącego prowadzenia i rozliczania zużycia paliwa, oraz zwrotu uzupełnionych kart drogowych po upływie miesiąca, na który została wydana. Do 5-tego dnia następnego miesiąca, pracownik Wydziału Zarządzania sprawdza zwrócone karty drogowe pod względem merytorycznym i przekazuje je do Wydziału Finansowego w celu sprawdzenia pod względem formalno-rachunkowym. W przypadku przekroczenia ustalonych norm zużycia paliwa prowadzone jest postępowanie wyjaśniające. Kierowca pojazdu zobowiązany jest do złożenia pisemnego wyjaśnienia przyczyn nadmiernego zużycia paliwa. Dyrektor Wydziału Zarządzania w oparciu o wyjaśnienia może uznać nadmierne zużycie jako niewynikające z winy kierowcy, w przeciwnym wypadku kierowca jest obciążony kosztem zakupu ponadnormatywnie zużytego paliwa.

2) ewidencję zakupu i zużycia paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych oraz innych rachunków jak np. przeglądy, naprawy, myjnia, parking itd. prowadzi kierowca dla każdego pojazdu oddzielnie.

1)       normy zużycia paliwa są ustalone na okres letni lub zimowy dla każdego

pojazdu oddzielnie odrębnym zarządzeniem.

2)       faktury VAT na zakup paliwa winny być szczegółowo opisane i skontrolowane przez pracownika Wydziału Zarządzania i podpisane przez Dyrektora tego Wydziału. W opisie faktury winien być przywołany numer rejestracyjny pojazdu, do którego dokonano zakupu paliwa.„

§ 3. W Instrukcji obrotu drukami ścisłego zarachowania stanowiącej załącznik Nr 6  do Zarządzenia nr 14/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie polityki rachunkowości dla Gminy Iwonicz-Zdrój w § 1  pkt 2  dodaje się ppkt k w brzmieniu:

„k)  karty drogowe”.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z zastrzeżeniem, że zmiany wprowadzone paragrafem 2  i 3  zarządzenia obowiązują od 1  grudnia 2013 r.