biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOdbiór prac budowlanych w ramach zadania: „remont kominów oraz rynien blaszanych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Iwonicz-Zdrój

Odbiór prac budowlanych w ramach zadania: „remont kominów oraz rynien blaszanych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 073.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie odbioru prac budowlanych w ramach zadania: „remont kominów oraz rynien blaszanych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Iwonicz-Zdrój, ul. Piwarskiego 20 na działce nr ewid. gruntów 1140/11”.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594), Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych w ramach zadania:

„remont kominów oraz rynien blaszanych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Iwonicz-Zdrój, ul. Piwarskiego 20 na działce nr ewid. gruntów 1140/11”, objętych umową nr 03/10/2013 zawartą pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój reprezentowaną przez:

P. Pawła Pernala – Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

przy kontrasygnacie:

P. Janusza Turka – Skarbnika Gminy Iwonicz-Zdrój

a Panem Rafałem Bugno prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowo "Rafex" z siedzibą Korczyna 258, 38-340 Biecz.

§ 2. Komisja w składzie:

1. Robert Niemczyk – przedstawiciel inwestora Gminy Iwonicz-Zdrój

2. Wojciech Klimkiewicz – przedstawiciel inwestora Gminy Iwonicz-Zdrój

przy udziale:

1. Rafał Bugno – Wykonawca.

§ 3. Komisja odbioru rozpoczyna pracę w dniu wszczęcia czynności związanych z odbiorem prac budowlanych, natomiast kończy w dniu podpisania protokołu odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.