Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOdbiór prac budowlanych w ramach zadania: remont schodów

Odbiór prac budowlanych w ramach zadania: remont schodów

Zarządzenie Nr 079.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 2 grudnia 2013 r.

w sprawie odbioru prac budowlanych w ramach zadania: remont schodów usytuowanych na działkach nr 1140/11, 1380/1 stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594), Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych w ramach zadania:

„remont schodów usytuowanych na działkach nr 1140/11, 1380/1 stanowiących własność Gminy Iwonicz-Zdrój.”, objętych umową nr 05/10/2013 zawartą pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój reprezentowaną przez:

P. Pawła Pernala – Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

przy kontrasygnacie:

P. Janusza Turka – Skarbnika Gminy Iwonicz-Zdrój

a Panem Bogdanem Turek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą TUR-BRUK Bogdan Turek z siedzibą Iwonicz, ul. Zagrodniki 48, 38-440 Iwonicz-Zdrój.

§ 2. Komisja w składzie:

1. Wojciech Klimkiewicz – przedstawiciel inwestora Gminy Iwonicz-Zdrój

2. Marek Deręg – przedstawiciel inwestora Gminy Iwonicz-Zdrój

przy udziale:

1. Bogdan Turek – Wykonawca.

§ 3. Komisja odbioru rozpoczyna pracę w dniu wszczęcia czynności związanych z odbiorem prac budowlanych, natomiast kończy w dniu podpisania protokołu odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.