Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyUdział jednostek organizacyjnych systemu wykrywania i alarmowania w treningu wojewódzkim

Udział jednostek organizacyjnych systemu wykrywania i alarmowania w treningu wojewódzkim

Zarządzenie Nr 074.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 12 listopada 2013 r.

w sprawie udziału jednostek organizacyjnych systemu wykrywania i alarmowania w treningu wojewódzkim systemu wykrywania
i alarmowania na terenie gminy Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 17 ust. 6  i 7  ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej /Dz.U. z 2012r poz.461 z późn. zm./, § 3  pkt 6  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin /Dz.U. Nr 96 poz. 850/ oraz zarządzenia Nr 156/13 Wojewody Podkarpackiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa Podkarpackiego z dnia 17 października 2013r w sprawie przeprowadzenia treningu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania zarządza się co następuje:

§ 1. Rozwija się częściowo system wykrywania i alarmowania o zagrożeniach na terenie gminy Iwonicz-Zdrój w dniu 22 listopada 2013 roku w celu udziału w treningu wojewódzkim nt. „ Wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie ludności przez elementy organizacyjne systemu wykrywania i alarmowania w warunkach wystąpienia zagrożeń czasu pokoju i wojny na obszarze gminy„.

§ 2. Do udziału w treningu powołuję 50 % obsady stanu osobowego:

I. Drużyny Wykrywania i Alarmowania – FOC – SWA w składzie:

1. Jakubowicz Anna

2. Siekańska Beata

3. Dobrowolski Piotr

4. Kaleta Andrzej

5. Rygiel Jacek

6. Loś Kazimierz

7. Deręg Marek

8. Woźniak Piotr

II. Punktów alarmowych w: Iwonicz-Zdrój, Lubatowej ze składu Samodzielnego Plutonu Ratownictwa Ogólnego w składzie:

1. Kindelski Jan – Iwonicz-Zdrój

2. Szczęsny Krzysztof – Lubatowa

§ 3. W treningu należy przyjąć następujące cele szkoleniowe:

1. Doskonalenie stanów osobowych formacji obrony cywilnej systemu wykrywania i alarmowania w zakresie zbierania i przetwarzania informacji w prognozowaniu sytuacji po wystąpieniu nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska oraz wypracowaniu wniosków i propozycji do decyzji o prowadzeniu działań ratowniczych i ochronnych.

2. Sprawdzenie skuteczności działania scentralizowanego systemu syren alarmowych włączonych do systemu radiowego sterowania.

3. Szkolenie, doskonalenie obsad osobowych wymienionych formacji w prognozowaniu sytuacji po wystąpieniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska oraz wypracowanie wniosków dla szefa OC Gminy w zakresie prowadzenia działań ratowniczych.

4. Doskonalenie obiegu informacji przy wykorzystaniu radiowej sieci zarządzania.

§ 4. W ramach treningu w dniu 22 listopada 2013r. zostanie przeprowadzona głośna próba syren włączonych do radiowego systemu na terenie Gminy.

§ 5. Koordynowanie i nadzór przygotowania i przeprowadzenia treningu powierzam Pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, spraw obronnych, wojskowych, obrony cywilnej oraz ewidencji działalności gospodarczej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas przygotowania i przeprowadzenia treningu.