Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyWydanie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Iwonicz-Zdrój kredytu długoterminowego

Wydanie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Iwonicz-Zdrój kredytu długoterminowego

Zarządzenie Nr 077.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 27 listopada 2013 r.

w sprawie wydania opinii.

Na podstawie art. 91 ust. 2  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. )

zarządzam co następuje:

§ 1. Zwracam się z prośbą o wydanie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Iwonicz-Zdrój kredytu długoterminowego w kwocie 601 100 zł (słownie: sześćset jeden tysięcy sto złotych) zaciąganego w banku, którego wybór dokonany zostanie według zasad i w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 601 100 zł. Kredyt spłacany będzie w latach 2014 – 2022.

§ 2. Prognozowane dochody oraz wydatki na lata wnioskowanego kredytu, spłaty kapitału
i odsetek przedstawia załącznik nr 1  do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.