Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie do składu osobowego Komisji…

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

Zarządzenie Nr 082.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 5 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 19 ust. 2  i art. 21 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z §2 Zarządzenia Nr 4/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Marię Rajchel do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej, na jej członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zaciągnięcie zobowiązania z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

§ 2. Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem tj. podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo Pani Marii Rajchel w składzie Komisji Przetargowej wygasa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Powiększ litery
Zmień kontrast