biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

Powołanie do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

Zarządzenie Nr 082.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 5 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia.

Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 4  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 19 ust. 2  i art. 21 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z §2 Zarządzenia Nr 4/2012 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje się Panią Marię Rajchel do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej, na jej członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zaciągnięcie zobowiązania z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

§ 2. Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem tj. podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo Pani Marii Rajchel w składzie Komisji Przetargowej wygasa.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.