biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Powołanie Gminnej Komisji do odbioru przeprowadzonej modernizacji zestawów komputerowych w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój”

Powołanie Gminnej Komisji do odbioru przeprowadzonej modernizacji zestawów komputerowych w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój”

Zarządzenie Nr 086.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 5 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji
do odbioru przeprowadzonej modernizacji zestawów komputerowych w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój”.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późń. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję do odbioru przeprowadzonej modernizacji zestawów komputerowych w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Iwonicz-Zdrój " w składzie:

1. Bartłomiej Kucza – Przewodniczący

2. Piotr Woźniak – Członek Komisji

3. Adam Wacławik – Członek Komisji

§ 2. Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą podpisania protokołu odbioru przeprowadzonej modernizacji zestawów komputerowych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.