biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie Zespołu projektowego, w celu koordynacji i realizacji projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” realizowanego przez Gminę Iwonicz-Zdrój

Powołanie Zespołu projektowego, w celu koordynacji i realizacji projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” realizowanego przez Gminę Iwonicz-Zdrój

Zarządzenie Nr 083.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 5 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu projektowego, w celu koordynacji i realizacji projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” realizowanego przez Gminę Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/261/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół zarządzający, zwany w dalszej części „Zespołem” w celu koordynacji i realizacji projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” w składzie:

1. Pan Bartłomiej Kucza – Kierownik projektu,

2. Pani Genowefa Dopart – Specjalista ds. księgowych.

3. Pani Dorota Kilar – Specjalista ds. kadrowych,

§ 2. Zadania Zespołu:

1. Do zadań kierownika projektu należy:

a) Kierowanie pracami zespołu zarządzającego,

b) Planowanie i koordynacja działań,

c) Sprawozdawczość,

d) Kontakt z Instytucją Pośredniczącą,

e) Ewaluacja projektu wraz z analizą jej wyników,

f) Nadzór nad zgodnością wydatków z zaplanowanym budżetem,

g) Przygotowanie wniosków o płatność,

h) Nabór uczestników,

i) Gromadzenie dokumentacji,

j) Realizacja projektu zgodnie z harmonogramem,

k) Monitoring projektu,

l) Dokonywanie zakupów,

m) Zakończenie projektu.

2. Do specjalisty do spraw księgowych należy:

a) Obsługa księgowa projektu,

b) Dokonywanie rozliczeń finansowych,

c) Opisywanie faktur zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) Przygotowanie wniosków o płatność (część finansowa),

e) Sporządzanie sprawozdań finansowych,

3. Do zadań specjalisty ds. kadrowych:

a) Sporządzanie umów o pracę i cywilno-prawnych,

b) Prowadzenie dokumentacji kadrowej,

c) Rozliczanie czasu pracy personelu projektu.

§ 3. Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia realizacji projektu i zatwierdzania ostatniego wniosku beneficjenta o płatność.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 061.O.2013 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 27 września 2013 r. w sprawie powołania Zespołu projektowego, w celu koordynacji i realizacji projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” realizowanego przez Gminę Iwonicz-Zdrój.

§ 5. Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.