Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyPowołanie zespołu wyłaniającego kandydatów do zatrudnienia na stanowiskach nauczyciela w ramach projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz – Zdrój”

Powołanie zespołu wyłaniającego kandydatów do zatrudnienia na stanowiskach nauczyciela w ramach projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz – Zdrój”

Zarządzenie Nr 085.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 5 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania zespołu wyłaniającego kandydatów do zatrudnienia na stanowiskach nauczyciela w ramach projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz – Zdrój”.

Na podstawie art. 33 ust. 1  i ust. 3  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645.),

zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuję zespół wyłaniający kandydatów do zatrudnienia na stanowiskach nauczyciela w ramach projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz – Zdrój”:

1) Pan Paweł Pernal,

2) Pani Dorota Kilar,

3) Pani Lidia Kuliga,

4) Pan Bartłomiej Kucza

§ 2. Zadaniem zespołu będzie ocena formalna złożonych dokumentów aplikacyjnych oraz przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

§ 3. Zespół ulega rozwiązaniu z chwilą przedstawienia Burmistrzowi Gminy kandydatów do zatrudnienia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.