biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Wprowadzenie Regulaminu rekrutacji uczestników oraz udziału w projekcie „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój”

Wprowadzenie Regulaminu rekrutacji uczestników oraz udziału w projekcie „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój”

Zarządzenie Nr 084.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 5 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczestników oraz udziału w projekcie „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój”

Na podstawie art. 30 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Nr XXXVIII/261/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 Priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam Regulamin rekrutacji uczestników oraz udziału w projekcie „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

§ 2. Regulamin rekrutacji uczestników oraz udziału w projekcie „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” stanowi Załącznik nr 1  do zarządzenia.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 062.O.2013 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 27 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji uczestników oraz udziału w projekcie „Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój”

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.