biuletynProtokoły z obrad Sesji Rady MiejskiejProtokół Nr XXXVIII / 2013 z dnia 30 października 2013 roku

Protokół Nr XXXVIII / 2013 z dnia 30 października 2013 roku

Protokół Nr XXXVIII / 2013

Z obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju, która odbyła się w dniu
30 października 2013r. w Amfiteatrze w Iwoniczu-Zdroju od godz. 9.00. Przewodniczący Rady na podstawie listy obecności stwierdził, że jest wymagane quorum do podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący Rady Pan Bogusław Dmytrak otworzył obrady XXXVIII sesji.

Następnie powitał wszystkich obecnych na sesji: Pana Pawła Pernala Burmistrza Gminy, Pana Wiesława Polka Z-cę Burmistrza, Pana Janusza Turka Skarbnika Gminy, Panią Annę Malik Borowską Sekretarz Gminy, Panią Radcę prawny Elżbietę Cygan, Radnych Rady Miejskiej, Radnego Powiatu Pana Stanisława Kenara, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy: Dyrektora ZGK, GPL, oraz mieszkańców Gminy.

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad:

 1. Otwarcie

 2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,

 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII z sesji Rady Miejskiej,

 4. Podejmowanie uchwał w sprawie:

  1. ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę,

  2. zatwierdzenia do realizacji projektu pt. ”Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  3. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

  4. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 7”,

  5. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój, (dot. wyznaczenie obszaru sportu

i rekreacji),

 1. przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP „Iwonicz-Zdrój” (dot. wyznaczenie terenu sportu i rekreacji),

 2. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój, (dot. wyznaczenia obszaru zabudowy mieszkaniowej),

 3. przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP „Iwonicz-Zdrój” (dot. granicy strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, wyznaczenia obszaru zabudowy mieszkaniowej, wyznaczenia nowego przebiegu ciągów pieszych),

 4. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty.

 5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski.

 6. Zamknięcie sesji.

Pan Burmistrz prosił o wprowadzenie do porządku obrad następujących projektów uchwał w sprawie:
1) przystąpienia do realizacji projektu „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko – ukraińskiego” finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 

2) zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych wydatków rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wprowadzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Transgraniczna współpraca na rzecz turystyki uzdrowiskowej pogranicza polsko – ukraińskiego” finansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 jako pkt.10), w wyniku głosowania głosujących 15, za 6, przeciw 9 projekt uchwały został odrzucony.

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych wydatków rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. W wyniku głosowania głosujących 15, za 12, przeciw 1, wstrzy. się 2 projekt uchwały został wprowadzony pod obrady w pkt. 10). Porządek po wprowadzonej zmianie został przyjęty w glosowaniu głosujących 15, za 15.

 

Ad. 2. Informacja o działalności Burmistrza pomiędzy sesjami,

Pani Sekretarz Gminy przedstawiła informację nt. realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji oraz informację o wydanych zarządzeniach Burmistrza Gminy ww okresie. Pan Burmistrz szczegółowo poinformował o spotkaniach i o innych wydarzeniach, jakie miały miejsce ww okresie. Informacje te stanowią załącznik do protokołu. Pan Kazimierz Szajna pytał w sprawie opłaty za schronisko psów. Pan Kuliga pytał w sprawie tendencji opłaty za śmieci, czy będzie obniżenie ceny. Pan Burmistrz udzielił odpowiedzi w sprawie jednorazowej opłaty w wysokości 5 tyś za schronisko dla psów wyłapanych z terenu naszej Gminy oraz w sprawie opłaty za śmieci, której wysokość będzie możliwa do określenia po przetargu.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVII z sesji Rady Miejskiej,

Protokół nr XXXVII z sesji Rady Miejskiej z dnia 24 września 2013r. został przyjęty w glosowaniu głosujących 14, za 14.

 

Ad. 4. Podejmowanie uchwał w sprawie:

 1. ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

Pan Jan Zając zgłosił zmianę do projektu uchwały w § 4 ust. 1 proponował wprowadzić zmianę zapisu: „dzieci korzystających z usług placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Iwonicz-Zdrój”

Pan Burmistrz proponował wprowadzić zmianę autopoprawką. „§ 4 ust. 1 opłaty o której mowa w § 2  ust. 1  nie pobiera się za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkola oraz placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę korzysta jednocześnie troje lub więcej dzieci z tej samej rodziny”.

Pani Radca Prawny proponowała przeanalizować przepisy w przedmiotowej sprawie i podjąć uchwałę na kolejnej sesji.

W celu omówienia proponowanej zmiany Przewodniczący Rady ogłosił 10 minut przerwy. Po przerwie wznowił obrady. Pan Burmistrz po przeanalizowaniu przepisów ustawy o systemie oświaty wycofał autopoprawkę w przedmiotowej sprawie.

W związku z tym Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 15, za 14, wstrzy. się 1. Uchwała została podjęta.

 

 1. zatwierdzenia do realizacji projektu pt. ”Dzieci przyszłością Gminy Iwonicz-Zdrój” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Przewodniczący Rady pytał dlaczego ponownie procedujemy tą uchwałę. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Burmistrz. Poinformował, że ponowne przyjęcie tego projektu spowodowane jest koniecznością wprowadzenia danych dotyczących wartości projektu tj. wkładu własnego w formie pieniężnej w wysokości 51 303,00 zł. oraz łącznej wartości projektu w wysokości 342 020,00 zł. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 15, za 15. Uchwała została podjęta.

 

 1. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dotyczy nieodpłatnego nabycia od osób fizycznych nieruchomości położonych w Iwoniczu z przeznaczeniem na drogę. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 15, za 15. Uchwała została podjęta.

 

 1. uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 7”,

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Proponuje się wyznaczyć teren rolniczy bez prawa zabudowy, oznaczonego na rysunku planu symbolem R o powierzchni 28,2 ha.  W terenie, tym  dopuszcza się przebudowę istniejącej linii elektroenergetycznej 30 kV. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej stanowiska archeologicznego AZP 112-74/113, ślad osadnictwa z późnego okresu wpływów rzymskich oraz okresu wczesnego średniowiecza.

Następnie Przewodniczący Rady odczytał wnioski wniesione jako sprzeciw do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 7” i podał pod głosowanie: za przyjęciem wniosku nr 1) zgłoszonego przez podmiot gospodarczy- głosujących 15: za 0, za nieprzyjęciem wniosku nr 1) głosowało 14 radnych, 1Radny wstrzymał się od głosu.

Za przyjęciem wniosku nr 2) zgłoszonego przez osobę fizyczną głosujących 15: za 0, za nieprzyjęciem wniosku nr 2) głosowało 14 radnych, 1 Radny wstrzymał się od głosu. Wykaz uwag nieuwzględnionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu MPZP „Iwonicz7”, stanowi załącznik do uchwały. Komisja Rozwoju Gminy i Komisja Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania, głosujących 15, za 14, wstrzy. się 1. Uchwała w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Iwonicz 7” została podjęta.

Przewodniczący Rady ogłosił 15 minut przerwy, po przerwie wznowił obrady.

 

 1. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój, (dot. wyznaczenia obszaru sportowo rekreacyjnego),

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy i Komisja Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Komisje przedstawiły wnioski dotyczące planu, które będą rozpatrywane na etapie przygotowania planu. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Burmistrz. Uzasadnił konieczność proponowanej zmiany Studium i zmiany MPZP Iwonicz-Zdrój w zakresie przygotowania terenów sportowo rekreacyjnych. Proponowany teren do zmiany przylega do terenu zaplecza magazynowego Uzdrowiska jest dostępny z Alei Leśnej. Położony jest w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej. Są to grunty leśne w zarządzie Nadleśnictwa w Dukli. Wyznaczenie tego terenu umożliwi zbudowanie strzelnicy dla 10 miejsc oraz stworzy warunki do negocjacji z Nadleśnictwem na zamianę gruntów o pow. 0,50 ha. W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Radni Pan Stanisław Krukar, Pani Dorota Świstak, Pan Kazimierz Szajna, Pan Andrzej Kuliga, Pan Przewodniczący Rady, Pan Stanisław Zając. Przedmiotem dyskusji była sprawa wskazania terenu pod strzelnicę. Zgłaszano obawy bezpiecznego funkcjonowania strzelnicy bezpośrednio przy trasach spacerowych. Proponowano w pierwszej kolejności wykonać najpilniejsze zadania gminy tj. wykonanie drogi do przedszkola w Iwoniczu, remont schodów, zakończenie kanalizacji w Gminie. Ponadto zwrócono uwagę na istniejące ścieżki spacerowe, które po naprawie i oznakowaniu można wykorzystać jako trasy biegowe i spacerowe. Dyskutowano również nad wykorzystaniem istniejących terenów sportowo rekreacyjnych, m.in. terenu po likwidacji basenu oraz terenów przyległych do basenu. Pan Burmistrz poinformował, że na etapie opracowania planu będzie możliwość określenia, czy w wyznaczonym terenie będzie możliwość budowy strzelnicy, czy innego obiektu sportowo-rekreacyjnego. Podkreślano, że przygotowanie miejscowych planów pod nowe obiekty sportowo-rekreacyjne oraz pod budowę nowych profesjonalnych tras biegowych jest uzasadnione, ze względu na obowiązujące przypisy prawne w zakresie funkcjonowania takich obiektów, ze względu na poszerzenie oferty sportowo rekreacyjnej dla turystów i mieszkańców Gminy. Ponadto przygotowanie dokumentacji da w przyszłości możliwość skorzystania z dofinansowania z projektów planowanych do realizacji w województwie oraz w gminach uzdrowiskowych.

Po dyskusji Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 14, za 12, przeciw 1, wstrzy. się 1. Uchwała została podjęta.

 

 1. przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP „Iwonicz-Zdrój” (dot. wyznaczenia terenu sportu i rekreacji),

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy i Komisja Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 14, za 12, przeciw 1, wstrzy. się 1. Uchwała została podjęta.

 

 1. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Iwonicz-Zdrój, (dotyczy wyznaczenia obszaru zabudowy wielorodzinnej)

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy i Komisja Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

W dyskusji nad projektem uchwały udział wzięli Radni Pan Stanisław Krukar, Pani Dorota Świstak, Pan Kazimierz Szajna, Pan Łukasz Bień, Pan Przewodniczący Rady, Pan Burmistrz Gminy. Wyjaśnień do projektu uchwały udzielił Pan Burmistrz. Poinformował, że wprowadzenie zmiany w studium i zmiany MPZP dot. m.in. zabudowy wielorodzinnej w celu zachowania istniejącego budynku wielorodzinnego oraz wyznaczenia nowych terenów pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne. Ponadto Pan Burmistrz podkreślił, że w ten sposób jako samorząd udzielamy pomocy kilkunastu osobom, którzy nabyli prawo do mieszkań, sporządzając akty notarialne. Podczas dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali również mieszkańcy tego obiektu. Prosili o podjęcie tej uchwały w celu uzyskania dodatkowego argumentu do przedstawienia w Sądzie w przedmiotowej sprawie w celu zachowania tego budynku. Poinformowali, że wykupili mieszkania i lokale użytkowe w trakcie budowy przed oddaniem budynku do użytku. Po czym okazało się, że budynek został wybudowany niezgodnie z MPZP. W konsekwencji Inspektor Nadzoru budowlanego wydał decyzję o rozbiórce tego budynku. Sprawa toczy się w Sądzie.

Pan Krukar Stanisław proponował, aby z uchwaleniem uchwał w sprawie zmiany studium i zmiany MPZP na zabudowę wielorodzinną wstrzymać się do wyjaśnienia sprawy, kto zawinił obecnej sytuacji w jakiej znaleźli się mieszkańcy tego budynku. Pani Radca prawny przedstawiła przedmiotową sprawą, poznaną przy analizie dokumentów na skargę uchwały Rady Miejskiej w sprawie obowiązującego MPZP Iwonicza-Zdroju, złożoną przez Pana Nowotarskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Wnioskodawca nie wykonał wezwania Sądu w zakreślonym terminie i Sąd odrzucił skargę. Przewodniczący Rady podkreślił, że uchwalając tą uchwałę uprawomocniamy bezprawne działanie Pana, który wybudował ten budynek i w konsekwencji może być tak, że kolejne domy będą budowane w taki sam sposób. Zgłoszono obawy, że taka sytuacja może powtórzyć się w przyszłości. W dalszej dyskusji omówiono sprawę proponowanych do zmiany ciągów pieszo-jezdnych. Pan Krukar złożył wniosek o odroczenie głosowania nad projektem uchwały w celu dokładnego przeanalizowania dokumentów w sprawie zabudowy wielorodzinnej. Pani Radca prawny udzieliła wyjaśnienia, że nie ma przeszkód formalnych ani prawnych w sprawie odroczenia głosowania nad projektem uchwały. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Pana Krukara. W wyniku głosowania nie uzyskano rozstrzygnięcia w sprawie przyjęcia wniosku, głosujących 14, za 6, przeciw 6, wstrz. się 2.

Wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku głosowania głosujących 13, za 8, przeciw 3, wstrzy. się 2. Uchwała została podjęta.

 1. przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP „Iwonicz-Zdrój” (dot. wprowadzenia nowej obowiązującej granicy strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, wyznaczenia obszaru zabudowy wielorodzinnej oraz wyznaczenia nowego przebiegu ciągów pieszych),

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Komisja Rozwoju Gminy i Komisja Uzdrowiskowa pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 13, za 8, przeciw 3, wstrzy. się 2. Uchwała została podjęta.

 

 1. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Dorota Świstak zgłosiła wniosek, aby wystosować pisma do pozostałych mieszkańców mieszkań w bloku mieszkalnym w Iwoniczu-Zdroju przy. Piwarskiego 20 w sprawie możliwości wykupienia mieszkań na własność za udzieleniem przez Radę Miejską w Iwoniczu-Zdroju bonifikaty w wysokości 75 % na wniosek złożony w terminie do 31 października 2014r.

Wniosek został przyjęty w głosowaniu głosujących 13, za 12, przeciw 1.

Innych uwag nie zgłaszano. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku głosowania głosujących 13, za 12, przeciw 1. Uchwała została podjęta.

 

 1. zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych wydatków rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Pan Burmistrz udzielił wyjaśnienia do projektu uchwały, poinformował w sprawie udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie poniesionych wydatków rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Pan Z-ca Burmistrza zgłosił zmiany do projektu uchwały w § 2 wyraz „w załączniku” zastąpić „w Regulaminie” oraz w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Dotacji udziela się na wniosek stanowiący załącznik do regulaminu”. W § 1 projektu uchwały wykreślić wyrazy w nawiasie (częściowy zwrot).

Pan Burmistrz zaproponował, żeby po paragrafie 2 wprowadzić § 3 w brzmieniu „ wniosek stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

W dyskusji omawiano kwestię rozliczenia kosztów przyłączy. Pani Anna Wołtosz z uwagi na uściślenie zapisów w proponowanych zasadach rozliczania rzeczywistych kosztów nowych przyłączy do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zgłosiła wniosek o odroczenie głosowania nad projektem uchwały na kolejną sesji. Wniosek w głosowaniu głosujących 9, za 8, przeciw 1, został przyjęty. Po wprowadzonych zmianach w projekcie uchwały, procedowanie odbędzie się na kolejnej sesji Rady.

Ad. 5. Bieżące sprawy Gminy, interpelacje, zapytania, wolne wnioski. W sprawach bieżących Gminy Przewodniczący Rady odczytał następujące pisma: zaproszenie na uroczystość obchodów Święta Niepodległości w Iwoniczu-Zdroju,-wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby w Rzeszowie po przeprowadzonej kontroli finansowej Gminy Iwonicz-Zdrój, – pismo Pana Rafała J. w sprawie zmiany MPZP Iwonicz-Zdrój. Pan Burmistrz zabrał głos
ww sprawie poinformował, że działka w Studium ma przeznaczenie pod ciąg pieszo-jezdny, a nie może być przeznaczona pod budownictwo jednorodzinne.

Pan Boczar Rajmund przedstawił Radzie odpowiedź Pana Burmistrza na pytania zadane na poprzedniej sesji, które dotyczyły spraw bieżących Gminy m.in. oświetlenia ulicznego konserwacji lamp, awarii oświetlenia oraz odczytał odpowiedź dyrektora ZGK w sprawie odprowadzenia wody opadowej z posesji przy ul Denisa. Odpowiedzi udzielił Pan Burmistrz i Pan Zastępca Burmistrza.

Pan Drozd prosił o zwołanie Komisji OKZiKF w sprawie działalności GOK. Zgłosił, że w Lubatówce biblioteka jest nieczynna, oraz nie zamieszcza się afiszy w sprawie organizowanych imprez. Następnie prosił o wystosowanie prośby do Powiatu o wycięcie krzaków przy drodze powiatowej w Lubatówce, oraz o założenie bramy na cmentarzu.

Pan Zając Stanisław prosił o przygotowanie komunikatu do wiadomości mieszkańców Gminy o szkodliwości spalania w piecach c.o tworzyw sztucznych.

Pan Burmistrz przedstawił problem na podkarpaciu dużej emisji szkodliwych dla zdrowia substancji w powietrzu powstałych w wyniku spalania węgla, brykietów z trocin. Poinformował o możliwości uzyskania funduszy na projekty solarne w celu ogrzewania budynków.

Ad. 6. Zamknięcie sesji. Przewodniczący Rady zamknął obrady sesji o godz. 15.40.

Prot. DB Przewodniczący Rady Bogusław Dmytrak