Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOdbiór prac budowlanych w ramach zadania pn.:Usunięcie uszkodzeń wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem przeglądu wentylacji mechanicznej oraz urządzeń klimatyzacyjnych typu Split zlokalizowanych w budynku Domu Ludowego w Iwoniczu

Odbiór prac budowlanych w ramach zadania pn.:Usunięcie uszkodzeń wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem przeglądu wentylacji mechanicznej oraz urządzeń klimatyzacyjnych typu Split zlokalizowanych w budynku Domu Ludowego w Iwoniczu

Zarządzenie Nr 091.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie odbioru prac budowlanych w ramach zadania pn.:Usunięcie uszkodzeń wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem przeglądu wentylacji mechanicznej oraz urządzeń klimatyzacyjnych typu Split zlokalizowanych w budynku Domu Ludowego w Iwoniczu ul. Zagrodniki 18.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594), Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych w ramach zadania pn.: Usunięcie uszkodzeń wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem przeglądu wentylacji mechanicznej oraz urządzeń klimatyzacyjnych typu Split zlokalizowanych w budynku Domu Ludowego w Iwoniczu ul. Zagrodniki 18, objętych umową nr 02/11/2013 zawartą pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój reprezentowaną przez:

P. Pawła Pernala – Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

przy kontrasygnacie:

P. Janusza Turka – Skarbnika Gminy Iwonicz-Zdrój

a Panem Mariuszem Skalmierskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PHU „Inwentech„ Mariusz Skalmierski, ul Podkarpacka 26, 38-400 Krosno.

§ 2. Komisja w składzie:

1. Wojciech Klimkiewicz – przedstawiciel inwestora Gminy Iwonicz-Zdrój

2. Marek Deręg – przedstawiciel inwestora Gminy Iwonicz-Zdrój

przy udziale:

1. Krzysztof Kenar- konserwator budynku Domu Ludowego w Iwoniczu.

§ 3. Komisja odbioru rozpoczyna pracę w dniu wszczęcia czynności związanych z odbiorem prac budowlanych, natomiast kończy w dniu podpisania protokołu odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.