Strona głównabiuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczyOdbiór prac budowlanych w ramach zadania: Wykonanie odwodniena terenu budynku Szkoły Podstawowej w Iwoniczu oraz odwodnienie budynku szatni Ludowego Klubu Sportowego „Iwonka” w Iwoniczu

Odbiór prac budowlanych w ramach zadania: Wykonanie odwodniena terenu budynku Szkoły Podstawowej w Iwoniczu oraz odwodnienie budynku szatni Ludowego Klubu Sportowego „Iwonka” w Iwoniczu

Zarządzenie Nr 090.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie odbioru prac budowlanych w ramach zadania: Wykonanie odwodniena terenu budynku Szkoły Podstawowej w Iwoniczu oraz odwodnienie budynku szatni Ludowego Klubu Sportowego „Iwonka” w Iwoniczu.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594), Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych w ramach zadania:

„Wykonanie odwodniena terenu budynku Szkoły Podstawowej w Iwoniczu oraz odwodnienie budynku szatni Ludowego Klubu Sportowego Iwonka w Iwoniczu.”, objętych umową nr 08/10/2013 zawartą pomiędzy Gminą Iwonicz-Zdrój reprezentowaną przez:

P. Pawła Pernala – Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

przy kontrasygnacie:

P. Janusza Turka – Skarbnika Gminy Iwonicz-Zdrój

a Panem Dariuszem Rogowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Usług Geodezyjno- Inżynierskich BUGI Dariusz Rogowski, zam. Iwonicz ul. Floriańska 146c, 38-440 Iwonicz-Zdrój

§ 2. Komisja w składzie:

1. Wojciech Klimkiewicz – przedstawiciel inwestora Gminy Iwonicz-Zdrój

2. Dorota Bogusz – przedstawiciel inwestora Gminy Iwonicz-Zdrój

przy udziale:

1. Dariusz Rogowski – Wykonawca.

§ 3. Komisja odbioru rozpoczyna pracę w dniu wszczęcia czynności związanych z odbiorem prac budowlanych, natomiast kończy w dniu podpisania protokołu odbioru i przekazania inwestycji do eksploatacji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.