biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczySporządzenie projektu uchwały budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2014 rok

Sporządzenie projektu uchwały budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2014 rok

Zarządzenie Nr 088.O2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2014 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1  i 2  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, z późn. zm.).

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1. Sporządzam projekt uchwały budżetowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2014 rok, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt budżetu Gminy Iwonicz – Zdrój na 2014 rok wraz z załącznikami, o którym mowa w § 1  przedkłada się Radzie Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki