biuletynZarządzenia Burmistrza GminyOrgan WykonawczySporządzenie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iwonicz – Zdrój na lata 2014-2022

Sporządzenie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iwonicz – Zdrój na lata 2014-2022

Zarządzenie Nr 089.O.2013
Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój

z dnia 10 grudnia 2013 r.

w sprawie sporządzenia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iwonicz – Zdrój na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 52 ust. 1  i 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1])) i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[2])), Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój zarządza, co następuje:

z a r z ą d z a m, co następuje :

§ 1. Sporządzam projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2014 rok, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Iwonicz – Zdrój na 2014 rok wraz z załącznikami, o którym mowa w § 1  przedkłada się Radzie Miejskiej w Iwoniczu – Zdroju i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.