Strona głównabiuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Nadanie Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

Nadanie Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

Uchwała Nr XXXIX/277/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju.

Na podstawie art.18 ust.2. pkt. 9  lit.”h”, art. 40 ust.2 pkt.2, art. 41 ust. 1  i art. 42 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art.2, art. 6  ust.1 i art. 7  ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. z 1997 r. Nr 9  poz. 43, z późn. zm./ oraz w związku z art. 14 i art.16 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./

Rada Miejska w Iwonicz – Zdroju
uchwala, co następuje :

§ 1. Nadaje się Statut Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju – samorządowemu zakładowi budżetowemu, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Iwoniczu -Zdroju z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie nadania Statutu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu –Zdroju.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2013r.

 

 

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Dmytrak

 


Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr XXXIX/277/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju
z dnia 26 listopada 2013 r.

STATUT
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju

I. Przepisy ogólne.

§ 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju zwany dalej Zakładem jest jednostką organizacyjną Gminy Iwonicz-Zdrój działającą w formie samorządowej zakładu budżetowego.

§ 2. 1. Zakład swoją działalnością obejmuje teren Gminy Iwonicz-Zdrój.

2. Zakład może prowadzić również działalność poza terenem Gminy, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności w oparciu o zawarte przez Gminę porozumienia komunalne.

§ 3. Siedzibą Zakładu jest Iwonicz-Zdrój.

§ 4. Zakład nie posiada osobowości prawnej.

II. Zakres działalności Zakładu.

§ 5. Zakład realizuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.

§ 6. Działalność Zakładu jako samorządowego zakładu budżetowego, obejmuje :

1) Eksploatację wodociągów i zaopatrzenie w wodę.

2) Eksploatację sieci kanalizacyjnej oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,

3) Utrzymanie czystości i porządku w tym zimowe utrzymanie dróg.

4) Eksploatację powierzonych urządzeń sanitarnych.

5) Eksploatację szaletów miejskich.

6) Utrzymanie gminnej zieleni i zadrzewienia.

7) Zadania w zakresie dróg, ulic, mostów, placów w szczególności remonty, drobne naprawy.

III. Struktura Zakładu.

§ 7. 1. Zakładem kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Zakładu

2. Dyrektora Zakładu zatrudnia oraz zwalnia – Burmistrz Gminy.

§ 8. Dyrektor Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Gminy.

§ 9. Szczegółową organizację wewnętrzną i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa Dyrektor w Regulaminie Organizacyjnym.

IV. Gospodarka finansowa Zakładu.

§ 10. Zakład rozlicza się z budżetem Gminy na podstawie obowiązujących w tym zakresie

przepisów prawa.

§ 11. Podstawą gospodarki Finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący

przychody, w tym dotacje z budżetu Gminy Iwonicz-Zdrój, koszty i inne obciążenia,

stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu

oraz rozliczenia z budżetem Gminy.

§ 12. Dochodami Zakładu są w szczególności przychody uzyskane ze świadczonych usług, w zakresie :

1/ sprzedaży wody,

2/ odprowadzania ścieków,

3/ oczyszczania miasta,

4/ wywozu nieczystości stałych i płynnych,

5/ działalności szaletów miejskich,

6/ pielęgnacji zieleni w gminie i zadrzewienia,

7/ remontów dróg, ulic, mostów, placów, drobnych napraw.

§ 13. Zakład przeznacza przychody z prowadzonej działalności na działalność statutową.

§ 14. Zakład posiada odrębny rachunek bankowy.

V Nadzór i kontrola

§ 15. 1. Burmistrz Gminy Iwonicz – Zdrój sprawuje nadzór nad działalnością Zakładu .

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1  obejmuje w szczególności:

a) Realizację zadań statutowych oraz poziom udzielanych świadczeń.

b) Prawidłowość gospodarowania mieniem.

c) Gospodarkę finansową.

VI Postanowienia końcowe.

§ 16. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Zakładu , a nie uregulowanych

niniejszym Statutem, stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące, dotyczące

samorządowych zakładów budżetowych.

§ 17. Statut obowiązuje z dniem określonym w uchwale o jego nadaniu.