biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2014r.

Obniżenie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2014r.

Uchwała Nr XXXIX/273/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego w 2014r.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6  ust. 3  ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.),

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 roku, określoną w wysokości 69,28 zł za 1  dt. w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. (Monitor Polski z 2013 r, poz. 814) obniża się do kwoty 60.00 zł, która w 2014 roku przyjmowana będzie jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1  stycznia 2014 roku.