biuletynUchwały Rady MiejskiejVI Kadencja (2010 - 2014)Przyjęcie części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

Przyjęcie części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego

Uchwała Nr XL/282/2013
Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju

z dnia 12 grudnia 2013 r.

w sprawie przyjęcia części zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 11) oraz art. 8  ust. 2a i 4 ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 594, z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu – Zdroju
u c h w a l a, co następuje :

§ 1. Przyjmuje się do prowadzenia w roku 2014 część zadań z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego, polegających na zimowym utrzymaniu chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 2. Realizacja zadania, o którym mowa w § 1  nastąpi na warunkach określonych w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Iwonicz – Zdrój, a Powiatem Krośnieńskim.

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczenia w miejscach publicznych.